REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.8.2012

RAPORTI VJETOR I IAP-SË ËSHTË SHQYRTUAR NË KOMISIONET PËRKATËSE PARLAMENTARE

30.8.2012 - Më 22 gusht 2012, në objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe për Persona të Pagjetur, është shqyrtuar Raporti vjetor 2011 i Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP).
Z. Sami Kurteshi, Avokat i Popullit, ka prezantuar Raportin vjetor 2011-të të IAP-së para anëtarëve të këtij Komisioni, të pranishëm në këtë mbledhje. Në një vështrim të përgjithshëm z. Kurteshi ka thënë se në Raport janë përfshirë të gjitha fushat e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut të parapara dhe të përcaktuara me Kushtetutën e vendit. Ai theksoi se në këtë vit raportues është shtuar diku 10 deri 12 për qind numri i ankesave të qytetarëve drejtuar këtij institucioni, si dhe faktin se mbi 50 për qind e ankesave drejtuar nëpërmjet këtij institucioni, janë zgjidhur pozitivisht nga organet kompetente, pas veprimit të Avokatit të Popullit.
Avokati i Popullit gjithashtu theksoi se përkundër faktit se tashmë Republika e Kosovës ka mekanizma ligjorë dhe insitucionalë për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut, ato vazhdojnë të mos respektohen në masë të duhur, në radhë të parë si pasojë e joefikasitetit të mekanizmave ekzistues, si dhe angazhimit të pamjaftueshëm të institucioneve publike në zbatimin e ligjeve në fuqi. Me tutje, z. Kurteshi ka sqaruar se forma të ndryshme të shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut ende janë evidente. “Rastet e qytetarëve të paraqitura me pohimin për shkelje të të drejtave të njeriut janë shqyrtuar me kujdes në IAP, ndërsa kur është konstatuar se ka shkelje të të drejtave, Avokati i Popullit ka dalë edhe me rekomandime, të cilat u janë dërguar institucioneve përkatëse, por ato nuk janë marrë parasysh çdo herë.”
Në fund, Avokati Popullit i kërkoi Komisioni t’i mundësohet prezantimi në seancë Kuvendi i Raportit, si dhe t’i jepet mundësia që me rastin e shqyrtimit te raportit t’i përgjigjet deputetëve me rastin e parashtrimit të pyetjeve të tyre lidhur me raportin. Kryetarja e Komisionit, znj. Suzanë Novobërdali ka thënë se do ta njoftojë kryetarin e Kuvendit lidhur me kërkesën e Avokatit të Popullit.
Në vazhdim të mbledhjes, anëtarët e Komisionit paraqitën vlerësimet dhe mendimet e tyre lidhur me raportin. Avokati i Popullit, Sami Kurteshi, zëvendësi i AP, Isa Hasani dhe drejtori ekzekutiv, Jashar Kastrati, iu përgjigjën pyetjeve të shumta të parashtruara nga ana e deputetëve.
Me gjithë vërejtjet e sugjerimet e shtruara, deputetët ishin të pajtimit se Raporti i Avokatit të Popullit për vitin 2011 është shumë i mirë dhe i qartë dhe se problemet i paraqet realisht. Në këtë frymë, Komisioni vendosi të përkrahë këtë Raport dhe ta procedojë më tutje për shqyrtim në Kuvend.
Raporti i Avokatit të Popullit për Buxhetin është shqyrtuar në mbledhje të veçantë në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, më datë 28.8.2012.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.