REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

26.4.2006

RAPORT I IOK-SË: KOMISIONI I IPVQ-VE DUHET TË PËRMBUSHË PREMTIMIN PËR PUNËSIM

Institucioni i Ombudspersonit në Kosovoë (IOK) ka publikuar një raport lidhur me një shërbyes të lartë civil
Më 25 prill 2006, Institucioni i Ombudspersonit në Kosovoë (IOK) ka publikuar një raport lidhur me një shërbyes të lartë civil, të cilit i ishte premtuar një vend i ri pune por ai vend nuk i ishte dhënë. Në këtë raport, IOK gjeti se për arsye se pretendimi legjitimi i ankuesit që do të caktohej në një post të ri nuk është realizuar, atij i është shkelur e drejta për të gëzuar pasurinë e tij.

Shërbyesi civil, z. Ruzhdi Sefa, kishte punuar si Sekretar i Permanent për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Në nëntor 2003, pas disa mosmarrëveshjeve midis z. Sefa dhe Ministrit përkatës, Komisioni për Emërime të Larta Publike (KELP) nxorri vendim me të cilin e dërgonte atë në pushim me pagesë. Në janar 2004, KELP nxorri një vendim tjetër me të cilin z. Sefa duhej të enërohej në një post tjetër të nivelit ngjashëm dhe me pageë të ngjashme brenda IPVQ-ve.

Pas këtij vendimi, ankuesi më nuk e morri pagën por përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe letrave ai nuk u caktua në post të ri. Në qershor 2004, z. Sefa paraqiti një ankesë pranë Ombudspersonit, i cili hapi hetime dhe gjeti se kishte shkelje të nenit 1 të Protokolit nr.1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në raportin e tij, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit rekomandon që z. Sefa t’i caktohet një post brenda IPVQ-ve në pajtim me vendimin e KELP-së të janarit 2004, ose që të marrë dëmshperblim adekuat nëse kjo nuk është më e mundur.

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit, z. Hilmi Jashari, ia dorëzoi zyrtarisht raportin Parlamentit të Kosovës. Kopje të raportit, gjithashtu, i janë dërguar edhe Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm, z. Søren Jessen-Petersen, Koordinatorit të UNMIK-ut për Standarde, z. Brian Hopkinson dhe Kryeministrit dhe njëkohësisht Kryesuesit të KELP-it z. Agim Çeku.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.