REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.4.2008

Ombudspersoni vëren shkelje në Gjykatën Komunale në Lipjan

Në qershor të vitit 2006, Institucioni i Ombudspersonit ka pranuar një ankesë nga një qytetare e Lipjanit për zgjatje të tepruar të procedurës për ekzekutimin e një aktgjykimit të plotfuqishëm gjyqësor të vitit 2001. Sipas aktgjykimit, në bazë të së cilit Gjykata Komunale e Lipjanit kishte vendosur në favor të palës, kërkohej kthimi në punë i ankueses e cila ishte larguar padrejtësisht nga vendi i saj i punës si ofiqare në Kuvendin Komunal të Lipjanit.
Pas shqyrtimit të rastit në fjalë, dhe duke u bazuar në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Ombudspersoni ka ardhur në përfundim se është shkelur e drejta e ankueses për një proces të rregullt gjyqësor duke pasë parasysh se mosekzekutimi i vendimeve të plotëfuqishme gjyqësore është në kundërshtim me nevojën për një proces të rregullt gjyqësor, qeverisje të drejtë dhe me respektimin e të drejtave të njeriut.
Si rrjedhojë e mosgatishmërisë së Kuvendit Komunal të Lipjanit për zbatimin e vendimeve të gjykatës dhe mos-ekzekutimit të vendimit nga ana e Gjykatës Komunale të Lipjanit, Ombudspersoni konstaton se rasti në fjalë transmeton një ndikim negativ për nivelin e mirëadministimit të administratës komunale dhe parimin e ligjshmërisë dhe sundimit të ligjit. Duke pase parasysh mosveprimin në drejtim të ekzekutimit të aktgjykimit të plotëfuqishëm gjyqësor, Ombudspersoni poashtu konsideron se proceset e tilla ndikojnë negativisht edhe në gatishmërinë e qytetarëve për të zbatuar vendimet e plotëfuqishme si dhe nuk i shërben rritjes dhe përmirësmit të standardeve për sunimin e ligjit si dhe cenon rëndë autoritetin e gjykatës, vendimet e plotëfuqishme të së cilës nuk ekzekutohen për vite të tëra, krijon një imazh të keq për qeverisjen e vendit dhe ulë në masë të madhe besimin e qytetarëve në mekanizmat e drejtësisë.
Për zgjidhjen e rastit në fjalë dhe evitimin e pasojave të përmendura më lartë, Ombudspersoni i rekomandon Kuvendit Komunal të Lypjanit që të marrë masa për ekzekutimin e vendimit të plotëfuqishëm gjyqësor duke bërë kthimin e ankuese në vendin e mëparshëm të punës.
Në rast të vazhdimit të refuzimit nga Kuvendi Komunal i Lipjanit për zbatimin e vendimit të gjykatës, Ombudspersoni i rekomandon Gjykatës Komunale të Lipjanit që të bëjë përpjekje të vazhdueshme të parapara me ligjin në fuqi për të bërë ekzekutimin e aktgjykimit të nxjerrë nga vetë gjykata.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.