REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.2.2003

Ombudspersoni i dergoi nje leter kryesuesit te Komisionit per Kërkesa Pronësore dhe Banesore

Marek Antoni Nowicki, , si organ që ka autoritetin përfundimtar administrativ mbi kërkesat që janë parashtruar pranë Drejtorisë për Çështje Pronësore dhe Banesore

Sot, z. Marek Antoni Nowicki, i dërgoi një letër kryesuesit të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Banesore, si organ që ka autoritetin përfundimtar administrativ mbi kërkesat që janë parashtruar pranë Drejtorisë për Çështje Pronësore dhe Banesore (DÇPB/Habitat).
Ombudspersoni theksoi që Ligji mbi Procedurën Administrative, ashtu edhe Rregulloret e UNMIK-ut, i obligojnë organet administrative siq janë DÇPB dhe Komisioni për Kërkesa Banesore që t’i zgjedhin kërkesat e parashtruara pranë tyre brenda një kohe të arsyeshme. Ai vërejti që në rastin kur Drejtoria për Çështje Pronësore dhe Banesore ka dështuar të marrë një vendim mbi një kërkesë brenda një kohe të arsyeshme, Komisioni për Kërkesa Banesore, si organ superior, duhet që ta urdhërojë DÇPB ta marrë vendim, ose ta marrë atë vendim vetë.
Secili individ që është duke pritur një kohë të gjatë për një vendim nga DÇPB/Habitati ka të drejtë të ankohet drejtëpërdrejtë pranë Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Banesore. Atëherë, Komisioni duhet të marrë një vendim përfundimtar brenda 2 muajve.
Komisioni gjithashtu mund të veprojë me vetëiniciativë për të marrë vendimet përfundimtare në rastet kur ka pasur vonesa të mëdha të paarsyeshme. Ombudpsersoni i këshilloi ata që ta bëjnë këtë në raste të caktuara specifike.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.