REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.4.2008

Ombudspersoni bën thirrje për evitimin e rrezikut për jetë të banorëve të Grabovcit të Ultë

Banorët e fshatit Grabovc i Ultë janë ankuar pranë Institucionit të Ombudspersonit se Korporata Energjetike e Kosovës është duke iu rrezikuar jetën atyre gjatë punëve që është duke i kryer pranë shtëpive ku ata jetojne.
Në ankesën e parashtruar kuptohet se bëhet fjalë për mosveprimin e organeve kompetente për të parandaluar pasojat e dëmshme që janë duke iu shkaktuar banorëve të fshatit Grabovc i Ultë si pasojë e fillimit të punëve nga ana e KEK-ut në mihjen sipërfaqësore të dheut me qëllim të nxjerrjes së linjitit. Përveq zhurmës së madhe që është duke u shkaktuar nga maqineria e KEK-ut, ndotjes së ujit të pijshëm, ndotjes së ajrit, banorët e fshatit Grabovc i Ultë rrezikohen për jetë edhe nga shembja e dheut.
Pas pranimit të ankesës, Institucioni i Ombudspersonit ka verifikuar gjendjen në terren dhe ka konkluduar se në rastin konrkret janë shkelur neni 5 dhe neni 8 i Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit si dhe neni 8 i Konventës evropiane mbi mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Kto pohime i vërteton edhe raporti i Institutit “INKOS” sipas të cilit gjetjet në fshatin Grabov i Ultë tejkalojnë vlerat e lejuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe standarded evropiane.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Kosovë dhe Komuna e Fushë Kosovës kanë qenë të njoftuara për problemet e lartëshënuara që nga fillimi i punëve në këtë anë nga banorët e fshatit. Më vonë, autoriteteve kompetente iu është bërë thirrje edhe nga Institucioni i Ombudspersonit për masa urgjene, mirëpo deri tani ky problem jetik për banorët e Grabovcit të Ultë është injoruar.
Për të gjitha arsyet dhe konstatimet e përmendura më lartë, ku rezultojnë shkelje të dispozitave të lart cekura të Ligjit mbi mrojtjen e mjedisit dhe nenit 8 të Konventës evropiane për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, Institucioni i Ombudspersonit kërkon të ndërmirren masa të menjëhershme për gjetjen e zgjidhjes.
Në pamundësi për zvogëlimin e ndotjes së ajrit, ujit dhe uljes së nivelit të zhurmës, Institucioni i Ombudspersonit rekomandon që si masë e fundit të shqyrtohet mundësia e zhvendosjes së familjeve të dëmtuara dhe kompensimi i pronave të tyre.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.