REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

28.2.2008

Ombudspersoni bën të ditur se Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut nuk aplikohet për procedurat gjyqësore lidhur me çështjet e punësimit të shërbyesve civil

Institucioni i Ombudspersonit sot, me datë 28 shkurt 2008, ka lëshuar një raport lidhur me zvarritjen e procedurës gjyqësore nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë, lidhur me rastin e Ajet Kaqiut, i cili pas përfundimit të konfliktit të armatosur në Kosovë në vitin 1999, kishte kërkuar që të kthehet në vendin e punës prej të cilit është larguar në vitet 90-ta nga pushteti Jugosllav.
Ankuesi kishte paraqitur kërkesa para Gjykatës së Qarkut në Prishtinë për ty kthyer në punë si Inspektor i Komunës së Prishtinës.
Ankuesi ankohet se procedura për trajtimin e kërkesës së tij në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, që ka zgjatur nga maji 2003 deri në prill të vitit 2005 ka qenë e tejzgjatur.
Në raport, Ombudspersoni konstaton se sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, procedurat gjyqësore lidhur me çështjet e puësimit brenda shërbimit civil nuk mbrohen nga parimi për gjykim të drejtë sipas paragrafit 6 të Konventës nëse pozita në fjalë ushtron autoritet shtetëror. Kjo vjen si rrjedhojë e faktit se nëse një shërbyes civil është “dorë e shtrier” e pushtetit, ai nuk mbrohet nga të gjitha masat e të Drejtave të Njeriut pasi që të Drejtat e Njeriut janë të drejta që qytetarët i gëzojnë ndaj pushtetit. Në rastin në fjalë, pozita e inspektorit të tatimeve ushtron fuqinë e tillë të pushtetit, rrjedhimisht, procedurat gjyqësore lidhur me këtë pozitë nuk mbrohen nga Konventa e lartë shënuar për të Drejtat e Njeriut (paragrafi 6 i Konventës)
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.