REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.5.2017

Nën organizimin e Avokatit të Popullit u mbajt tryeza me temën “ Reflektim mbi rolin e medias në dinamikën e proceseve shoqërore”

Me qëllim të shënimit të Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, nën organizimin e Avokatit të Popullit, u mbajt Tryeza e rrumbullakët me temën “Reflektim mbi rolin e medias në dinamikën e proceseve shoqërore”.

Bashkëbisedimi në këtë tryezë ritheksoi rëndësinë që ka media në funskionimin e demokracisë në një shoqëri. Respektimi i lirisë së shprehjes, lirisë së mediave dhe qasjes në dokumente publike, si të drejta të garantuara kushtetuese dhe ligjore, duhet të respektohen dhe të avancohen më tutje me zbatimin praktik të tyre, u tha nga pjesëmarrësit në këtë tryezë.

Sulmet, kërcënimet ndaj gazetarëve dhe mungesa e një ambienti të sigurtë për të ushtruar profesionin e gazetarisë; apatia dhe mosveprimi i sistemit të drejtësisë në mbrojtje të gazetarëve në përmbushje të misionit që kanë; ndërhyrjet politike në media; jotransparenca nga institucionet publike; vështirësitë në sigurimin e informacionit e qasjes në dokumente publike; mungesa e personave kompetent për komunikim në këto institucione; keqpërdorimi i pozitës së bartësve të institucioneve publike, përfshirë gjyqësorin dhe prokurorinë kundrejt gazetarëve në ushtrimin e profesionit të tyre; kushtet e punës; mungesa e kontratave të punës për gazetarët; problemet financiare të mediave etj. paraqesin vështirësitë që kanë sot gazetarët dhe media në Kosovë, u konkludua mes të tjerash në këtë tryezë.

Në funksion të krijimit të një ambienti të favorshëm për respektimin e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes, si substanciale në respektimin e të drejtave dhe lirive të garantuara në përgjithësi, dolën disa rekomandime, nëpërmjet të cilave kërkohet:

• Zbatimi praktik i ligjeve dhe garancive kushtetuese;

• Trajtimi me seriozitet dhe në mënyrë adekuate nga institucionet përgjegjëse, i sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve, si veprime të papranueshme e që dëmtojnë në thelb lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave;

• Sistemi i drejtësisë të trajtojë me seriozitet rastet e sulmeve dhe kërcënimeve të gazetarëve, jo vetëm si përmbushje e obligimeve kushtetuese e ligjore, por edhe si parandalim të përsëritjes së rasteve të tilla dhe në funksion të krijimit të një ambienti të sigurtë për ushtrimin e profesionit të gazetarisë;

• Domosdoshmëria e transparencës së institucioneve publike, në funksion të llogaridhënies dhe përgjegjësisë që kanë bartësit e funksioneve publike;

• Nevoja që institucionet/autoritetet publike të kenë zëdhënës/zyrtarë përgjegjës për komunikim, në dispozicion të vazhdueshëm të ofrimit të informacionit në kërkesat e gazetarëve/mediave, për temat që trajtojnë;

• Domosdoshmëria e angazhimit me përkushtim të Inspektoratit të Punës kundrejt përmbushjes së kushteve të punës për gazetarët;

Tryeza u përmbyll me idenë e një takimi të ardhshëm të përbashkët në të cilin do të të diskutohej trajtimi nga ana e Gjyqësorit i rasteve të sulmeve dhe kërcënimeve të gazetarëve.

* Avokati i Popullit vlerëson praninë dhe kontributin e e gjithë të pranishmëve në Tryezën e organizuar me rastin e Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit dhe në funksion të bashkëpunimit dhe bashkëveprimit me akterët kyç në ushtrimin e lirisë së shprehjes, si thelbësore për demokracinë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.