REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

26.4.2013

Monitorimi i Qendrës Korrektuese të Dubravës

26 prill 2013 – Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) në kuadër të mandatit kushtetues dhe ligjor ka për obligim mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të individëve nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme të autoriteteve publike. Po ashtu, IAP në kuadër të punës së vet dhe me qëllim të evitimit të rasteve të torturës dhe trajtimit çnjerëzor, si dhe krijimit të qasjes dhe komunikimit të drejtpërdrejtë me personat e privuar nga liria, bën vizita të rregullta në të gjitha burgjet dhe në vendet ku personat janë të privuar nga liria.
Në anën tjetër, është Protokolli Shtesë i Konventës Ndërkombëtare për Parandalimin e Torturës (OPCAT), që parasheh krijimin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT), përmes së cilit synohet realizimi i vizitave të rregullta në të gjitha ambientet e institucioneve publike ku liria e individit është e kufizuar. Me këtë nënkuptohet se institucione të tilla si burgjet, qendrat e paraburgimit, stacionet e policisë, spitalet psikiatrike etj, do të jenë objekt i përhershëm inspektimi, me qëllim të respektimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të standardeve të trajtimit të individëve në këto ambiente.

Në drejtim të trasimit të rrugës për krijimin e MKPT-së, në maj të vitit 2011, IAP ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKMRT) dhe Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNJ), e cila ka paraparë krijimin e Këshillit Drejtues të përbashkët monitorues. Ky Këshill Drejtues monitoron në mënyrë të pavarur vendet ku mbahen personat e ndaluar. Një vizitë e tillë është realizuar me 26 prill 2013, në Burgun e Dubravës. Me këtë rast janë inspektuar vendet ku mbahen personat e privuar nga liria, si dhe kushtet higjienike, ushqimin etj. Të gjeturat nga ky monitorim janë përmbledhur dhe mbi bazën e tyre hartohen rekomandimet për Shërbimin Korrektues të Kosovës dhe institucionet relevante.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.