REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.10.2012

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut në regjionin e Mitrovicës në periudhën 2011/2012

23 tetor 2012 - Zyra Regjionale e Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) në Mitrovicë ka mbajtur një tryezë të rrumbullakët me përfaqësuesit e shoqërisë civile, OJQ-ve , njesive të komunave për mbrojtjen e të drjetave të njeriut, përfaqësuesit e gjykatës sëqarkut dhe asaj komunale, prokurorët, përfaqësuesit e policisë regjionale dhe institucione të tjera. Në këtë tryezë u diskutua dhe u vlerësua mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të njeriut në regjionin e Mitrovicës për periudhën 2011/2012.
Ishte konkluzion i përbashkët se problemet politike në vazhdimësi ndikojnë seriozisht në çështjet e të drejtave të njeriut në përgjithësi, por pjesëmarrësit u pajtuan që koordinimi dhe bashkëpunimi mund të realizohen brenda fushës së përgjegjësive të secilit institucion, siç janë mundësitë e barabarta në edukim dhe punësim për grupet e rrezikuara dhe qasjen në objektet e institucioneve për njerëzit me aftësi të kufizuara.
Mbajtja e kësaj tryeze është mbështetur nga Misioni i OSBE-së në Kosovë.
Sqarim shtesë:Ky aktivitet është pjesë e një serie Tryezash tematike të organizuara gjatë vitit 2012, të mbështetura nga OSBE, në mbështetje të punës së departmenteve të reja në IAP.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.