REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

21.3.2003

LETER E OMBUDSPERSONIT PER MINISTRINE E TREGTISE DHE INDUSTRISE LIDHUR ME REGJISTRIMIN E BIZNESEVE

Sot, Ombudspersoni i dërgoi një letër Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë, në të cilën shprehu brengat e tij lidhur me faktin që Njësitë për Regjistrimin e Biznesit në mbarë Kosovën duket të kenë regjistruar si biznese personat që janë prezentuar si notarë dhe avokatë.
Në letrën e tij, Ombudsersoni theksoi që nuk ka ligj mbi notarët dhe që si rrjedhim askush në Kosovë nuk do të duhej të regjistrohej si biznes në bazë të deklaratës që ai apo ajo është notar. Ombudspersoni gjithashtu vërejti që Njësitë për Regjistrimin e Biznesit kanë regjistruar si biznese individët të cilët ose nuk kanë qenë të licensuar ta praktikojnë ligjin, ose kanë qenë të larguar nga praktikimi i ligjit për shkak të sjelljes së keqe profesionale.
Në shtetet demokratike evropiane, si notarët ashtu edhe juristët bëjnë pjesë në pozitat e besimit publik. Avokatët luanjë një rol të rëndësishëm në administrimin e drejtësisë, duke shërbyer si ndërmjetësues mes individëve dhe gjykatave. Atëherë kur autoritetet e qeverisë regjistrojnë si "biznese" personat që nuk kanë të drejtë të ushtrojnë këto funkcione të rëndësishme, ato autoritete mund të jenë duke asistuar në kryerjen e mashtrimit ndaj të gjithë pjesëtarëve të shoqërisë të cilët mund të i ofrojnë vetes këto shërbime duke u bazuar vetëm në regjistrimin e biznesit, për ta zbuluar më vonë që kanë paguar për shërbimet të cilat nuk mund të ofrohen ligjshmërisht.
Ombudspersoni kërkoi bashkëpunim më të mirë dhe koordinim të procesit të regjistrimit të bizneseve në Kosovë për të siguruar që sundimi i të drejtës të rivendoset në këtë lëmi shumë të rëndësishme.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.