REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

09.11.2011

KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET NGA TRYEZA “AVOKATI I POPULLIT-TË DREJTAT E NJERIUT- MEDIAT”

Nga Tryeza e rrumbullakët me temën “AVOKATI I POPULLIT-TË DREJTAT E NJERIUT- MEDIAT”, e mbajtur më 1 nëntor 2011, në Prishtinë, e organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) u trajtua bashkëpunimi mes IAP-së dhe mediave. Nga kjo Tryezë u nxorën një varg konkluzionesh dhe rekomandimesh, të cilat do të shërbejnë për të ndërtuar një strategji dhe plan komunikimi, në funksion të përmbushjes së misionit të IAP-së, në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut.


KONKLUZIONE:
• Ka munguar bashkëpunimi i afërt mes Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) dhe mediave,
• Promovimi i punës së Avokatit të Popullit ka qenë i mangët,
• Mungesa e takimeve debatuese me mediat ka qenë evidente,
• Mediave nuk u janë ofruar raste që do të mund të bëheshin publike,
• Nuk janë shfrytëzuar mediat për të bërë presion publik për raste të ndryshme,
• Informacionet mbi punën dhe aktivitetet e AP-së kanë qenë të pamjaftueshme
• Imazhi i deritashëm i IAP-së në media ka qenë më tepër imazhi i një viktime sesa i një institucioni të mbrojtjes së viktimave,
• Ankesat e vazhdueshme për moslejim të qasjes në dokumente publike nëpër institucione, nuk formalizohen me ankesa në formë të shkruar në IAP.
REKOMANDIME:
• Të intensifikohet bashkëpunimi i ndërsjellë mes AP-së dhe mediave,
• Të punohet më shumë për promovimin e punës së IAP-së,
• Të vazhdohet me takime të këtilla, që do të ndikonin në eliminimin e pengesave eventuale në bashkëpunimin e ndërsjellë,
• Mediat të kontribuojnë në zbatimin rekomandimeve të AP-së,
• AP në vazhdimësi të prezantojë punën dhe angazhimin e tij në media,
• AP të publikojë raste për zgjidhjen e të cilave do të ndikonte edhe presioni medial,
• AP të plasojë në media raste të zgjidhura pozitivisht për të inkurajuar në këtë drejtim,
• AP të mos paraqitet si viktimë, por të mbrojë viktimat,
• AP të krijojë raporte të veçanta me mediat,
• AP duhet të jetë më afër qytetarëve,
• Mediat dhe AP të jenë partnerë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriu,
• AP dhe mediat të fuqizojnë zërin e atyre që janë të pafuqishëm,
• Mediat të formalizojnë me shkrim tek AP ankesat për moslejimin në qasje të dokumenteve publike,
• Webfaqja e IAP-së të freskohet vazhdimisht me të dhëna mbi punën dhe rastet që trajtohen,
• Të rritet angazhimi i Zyrës për media të IAP-së.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.