REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

28.4.2012

KOMUNIKATË PËR MEDIE

25 prill 2012 - Ndotja e ambientit në Kosovë me çdo ditë që kalon, bëhet gjithnjë e më rëndë. Përveç hedhjes së pakontrolluar të mbeturinave, prerjes së pyjeve, shkatërrimit të ambienteve të lira, zënies së tokës pjellore me ndërtime, shkatërrimi i shtretërve të lumenjëve, dukuria e djegies së mbeturinave industriale, sidomos e gomave, që bëhet më e theksuar veçmas me rastin e shënimit të festës së 1 Majit në Kosovë, si dhe hamulloreve nga ana e pronarëve dhe shfrytëzuesve të tokave në periudhën e korrjeve shirjeve, janë dukuri jashtëzakonisht shqetësuese për Avokatin e Popullit.
Me këtë rast, Avokati i Popullit, përkujton obligimin e respektimit të Nenit 52 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, me të cilin mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit është përgjegjësi dhe detyrë e të gjithë qytetarëve, të cilët janë faktorë i rëndësishëm në mbrojtjen dhe ruajtjen e ambientit dhe shëndetit e jetës. Ruajtja e mjedisit, ajrit, tokës dhe ujit, janë obligim moral dhe ligjor i qytetarëve dhe i institucioneve publike.
Avokati i Popullit kërkon nga të gjithë qytetarët, që të shmangin këto praktika dhe të ndikojnë edhe tek njeri tjetri që të evitohen këto dukuri që ndikojnë drejtëpërsëdrejti në degradimin e mjedisit, ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës.
Gjithashtu, Avokati i Popullit fton të gjithë mekanizmat relevantë, organet qendrore dhe lokale, Inspektoriatet mjedisore të të dy niveleve, si dhe organet e ruajtjes së rendit, që në bashkëpunim të mbikqyrin, të parandalojnë dhe tëpengojnë këto dukuri, pasojat e të cilave do të jenë afatgjata.
Avokati i Popullit fton organet e sundimit të ligjit që ndaj kryerësve të veprimeve të tilla shqetësuese të ndërmerren të gjitha masat e përcaktura me ligj.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.