REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.9.2007

Institucioni i Ombudspersonit dhe Ministritë e Kosovës thellojnë bashkëpunimin mbi çështjet e të drejtave të njeriut

Sot, Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit Z. Hilmi Jashari mirëpriti garancitë nga Z. Habit Hajredini, Kryesues i Zyrës për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Krye Ministrit, që Njësitë e të Drejtave të Njeriut (NjDNj) pranë Ministrive në Kosovë do të thellojnë bashkëpunimin e tyre me Institucionin e Ombudspersonit.

“Njësitë për të Drejtat e Njeriut obligohen që të komunikojnë dhe shkëmbejnë informatat me Institucionin e Ombudspersonit mbi të gjitha çështjet e të drejtave të njeriut,” tha Z. Jashari pas takimit që pati me Z. Habit Hajredini. “Përderisa ka pas bashkëpunim sporadik në mes të disa NjDNj-ve dhe Institucionit, kjo zakonisht ka qenë kufizuar në rastet individuale në vend të shkëmbimit të rregullt të informatave.”

NjDNj-ët janë një mekanizëm i rëndësishëm që të monitorojnë që nga brenda përputhjen e secilës Ministri me parimet e të drejtave të njeriut. NjDNj-ët gjithashtu këshillojnë mbi çështjet e të drejtave të njeriut dhe raportojnë mbi implementimin e konventave dhe marrëveshjeve të Ministrive të tyre të aplikueshme në Kosovë,

Institucioni i Ombudspersonit do ti njoftojë NjDNj-ët pranë Ministrisë përkatëse direkt për rastet relevante. Sipas radhës, Institucioni pret nga NjDNj-ët të ndihmojnë në mbledhjen e informatave të nevojshme nga Ministritë e tyre përkatëse, ashtu që Institucioni të mund të kryej hetimet e veta në mënyrë më efektive.

“Shpresoj se në këtë mënyrë, Sekretarët e Përhershëm dhe NjDNj-ët në të gjitha Ministritë, do të përfshihen më tepër në rastet të cilat janë në pritje para Institucionit të Ombudspersonit,” tha Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit. “Një bashkëpunim i tillë do të siguroj një zgjidhje më të shpejtë dhe më efektive të ankesave që pretendojnë shkeljen e të drejtave të njeriut dhe abuzimin e autoritetit.”

Institucioni i Ombudspersonit gjithashtu mëton që edhe më tepër të përfshijë NjDNj-ët në aktivitetet dhe projektet e Institucionit.

Bashkëpunimi në mes të Institucionit të Ombudspersonit dhe NjDNj-ve të Ministrive në Kosovë është kërkesë sipas Nenit 12 të Udhëzimit Administrativ Nr. 2007/4 mbi institucionalizimin e Njësive të të Drejtave të Njeriut nëpër Ministri, nënshkruar nga Krye Ministri i Kosovës më 19 mars 2007.

Duke mirëpritur iniciativën e Institucionit të Ombudspersonit, Z. Hajredini premtoi që do të siguroi se në të ardhmen Udhëzimi Administrativ do të implementohet nga të gjitha Ministritë e Kosovës në dobi të respektimit të mëtutjeshëm të të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit në Kosovë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.