REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.11.2014

DEKLARATË lidhur me Aktvendimin e Gjykatës Kushtetuese

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, më 13 nëntor ka pranuar nga Gjykata Kushtetuese Aktvendimin për papranueshmëri të kërkesës lidhur me Dekretin e Presidentes së Republikës së Kosovës nr. DKGJK – 001 – 2014, të datës 31 gusht 2014, për konfirmimin e vazhdimit të mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.


Avokati i Popullit, bazuar në përcaktimin kushtetues, Aktvendimin e Gjykatës Kushtetuese e konsideron si fjalën e fundit në aspektin e hierarkisë ligjore. Por, ky Aktvendim nuk është dhe nuk duhet të jetë fjala e fundit e debatit publik.


Avokati i Popullit ka analizuar me vëmendje këtë Aktvendim të sjellë nga Gjykata Kushteuese, me po të njëjtën vëmendje siç është hartuar edhe kërkesa lidhur me rastin në fjalë. Analiza e hollësishme (analizën e gjeni KETU) vë në pah mangësitë juridike dhe një mungesë pothuajse të plotë të arsyetimit në këtë Aktvendim.


Në aspektin substancial, shembulli më i dukshëm i mungesës së arsyetimit shfaqet në pretendimin e Gjykatës në Aktvendim se Dekreti i Presidentes është në linjë me atë që kërkohet në përmbajtjen e marrëveshjes ndërkombëtare (shih Aktvendimin, paragafi 41). Ky pretendim i Gjykatës nuk shoqërohet me asnjë argument, me asnjë citim të dispozitave specifike të marrëveshjes, në të cilën pretendon të bazohet, si dhe nuk i përgjigjet asnjërit prej argumenteve të parashtruara nga Avokati i Popullit mbi këtë pikë.


Çështja drejtuar Gjykatës Kushtetuese përmes kërkesës së parashtruar nga Avokati i Popullit, konsiston pikërisht në pyetjen nëse devijimi i Dekretit të Presidentes nga dispozitat relevante kushtetuese është në të vërtetë në linjë me atë që kërkohet në përmbajtjen e marrëveshjes ndërkombëtare. Këtë pikë, Avokati i Popullit e ka kontestuar me një arsyetim të gjatë dhe të hollësishëm juridik në kërkesën e tij.[1] Fakti që Gjykata ka vendosur të trajtojë pyetjen kryesore të një rasti me vetëm një paragraf të shkurtër, pa arsyetim, pa citim, dhe pa iu përgjigjur asnjë argumenti të parashtruesit mbi këtë pyetje, tregon një varfëri shqetësuese të shtjellimit juridik, si dhe një shpërfillje të standardeve të gjykimit të drejtë dhe të paanshëm.


Në kuadër të obligimit juridik, intelektual dhe institucional për arsyetimin e vendimeve, edhe Gjykata Kushtetuese është e lidhur me standarde të verifikueshme. Ky obligim i Gjykatës korrespondon me të drejtën e parashtruesit të kërkesës për t’u shprehur në lidhje me çështjen. Avokati i Popullit, si parashtrues në këtë proces, ka të drejtën subjektive që t’i kërkojë Gjykatës, jo vetëm të marrë vendim të arsyetuar, por dhe që në arsyetimin e vendimit t’i përmbahet tekstit normativ të legjitimuar në mënyrë demokratike. Përballë një Aktvendimi të tillë, Avokati i Popullit jo vetëm ka të drejtë, por e ka edhe për detyrë, të tërheqë vëmendjen e publikut dhe të hapë debat publik për performancën e dobët juridike të gjykatës më të lartë të vendit dhe mbi çështjen e Dekretit të Presidentes.


_____________________________________________________


[1] Shih Kërkesën e Avokatit të Popullit, pjesa II, me titullin “Vazhdimi i mandatit të tre gjyqtarëve ndërkombëtarë pa propozimin e Kuvendit, nuk justifikohet nga përmbajtja e marrëveshjes nderkombëtare e vitit 2014 midis Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian” f. 10-22
   • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.