REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

09.1.2013

Avokati i Popullit vizitoi Këshillin Gjyqësor

9 janar 2013 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, realizoi një vizitë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me ç’rast u takua me kryesin e KGJK, z. Enver Peci. Në takim ishte i pranishëm edhe zëvendësi i Avokati i Popullit, z. Isa Hasani.

Takimi kishte për synim njohjen e Avokatit të Popullit, lidhur me reformat e gjyqësorit, sipas Ligji për Gjykatat nr. 03/L-199, i cili ka filluar të zbatohet nga data 1 janar 2013, me te cilin njëherit përcaktohet një strukturë e re organizative e gjyqësorit, me ndikim në lëvizje të gjyqtarëve dhe të personalit administrativ, si dhe të bartjes dhe regjistrimit të lendeve gjyqësore. Ky proces i reformave të gjyqësorit do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në lëndët e pazgjidhura të qytetarëve, e në këtë drejtim edhe të ankesave, të cilat paraqiten në IAP, lidhur me vendosjen e lëndëve gjyqësore.
Z. Kurteshi theksoi se gjyqësori, si shtyllë e tretë e pushtetit shtetëror-kushtetues, ka vlerën shumë të madhe në sistemin e drejtësisë, përkatësisht në perceptimin e qytetarëve të vendit në funksionalizimin e drejtësisë, pasi mbrojtja e të drejtave të tyre të garantuara me kushtetutë realizohet në institucionet e gjyqësore, ndërkaq interesi ynë është që të kemi një gjyqësor funksional dhe të besueshëm për të gjithë qytetaret. Institucioni i Avokatit të Popullit, si kategori kushtetuese, bazuar në mandatin e tij ligjor është i interesuar të mbështesë dhe përkrahë gjyqësorin, në mënyrë që këto reforma të mëdha në të cilat po kalon, që ato të jenë të suksesshme dhe funksionale.
Z. Peci, pasi e falënderoi Avokatin e Popullit për interesimin, mbështetjen dhe gatishmërinë e ndihmës, lidhur me reformat për konsolidimin e gjyqësorit, njoftoi se reformat gjyqësore janë të nevojshme sipas Ligjit për Gjykata, por kjo është edhe kërkese që del nga Raportit i Progresit për Stabilizim Asocim të Këshillit të Evropës. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që ky reformim të bëhet pa ndikim negativ në shqyrtimin e lëndëve gjyqësore të qytetarëve. Ai përmendi gjithahstu edhe vështirësitë e këtij procesi kompleks dhe sfidues.
Ishte konstatim i përbashkë se bashkëpunimi mes IAP-së dhe gjyqësorit është më se i domosdoshëm, në përpjekje për të funskionalizuar institucionet dhe për të zbatuar mandatin kushtetues që kanë, në përmbushje të interesave të qytetarëve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.