REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

21.6.2017

Avokati i Popullit publikoi dy Raporte lidhur me zvarritje të procedurave gjyqësore në Gjykatën Themelore në Prishtinë dhe në Gjykatën Themelore në Ferizaj

Dy Raporte përkitazi me zvarritje të procedurave gjyqësore, njëri drejtuar Gjykatës Themelore në Prishtinë (GjThP) dhe tjetri Gjykatës Themelore në Ferizaj (GjThF), u janë përcjellë dje autoriteteve përgjegjëse nga ana e Avokatit të Popullit.

Të dyja Raportet bazohen në ankesa individuale përkitazi me kohëzgjatjen e procedurës gjyqësore për realizimin e të drejtës pronësore sipas legjislacionit në fuqi dhe të drejtave të garantuara me Kushtetutën e vendit. Avokati i Popullit ka konsideruar se ankesat e pranuara janë të arsyeshme dhe të ligjshme.

Në Raportet e përcjella përkitazi me këto raste, Avokati i Popullit konstaton se autoritetet kanë dështuar të ofrojnë gjykim të drejtë brenda një afati të arsyeshëm, të garantuar me paragrafin 1 të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Po ashtu, vonesat e tepërta në administrimin e drejtësisë, në aspektin kur pala nuk ka kurrfarë mjeti ligjor në dispozicion, përbën kërcënim të sundimit të ligjit brenda sistemit juridik vendor dhe paraqet shkelje të nenit 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Avokati i Popullit, në të dyja Raportet u rekomandon Gjykatave respektive që pa vonesa të mëtejme të ndërmerrin veprime në drejtim të shqyrtimit dhe vendosjes për rastet në fjalë, si dhe i rekomandohet Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të iniciojë përpilimin e një instrumenti ligjor që do të përbënte mjet efektiv në kuptim të nenit 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që siguron lehtësim në formën e parandalimit apo kompensimit, lidhur me ankesat për zvarritje të procedurës gjyqësore.

Raportet me rekomandime, në formatin e tyre të plotë, u janë përcjellë dje autoriteteve përgjegjëse. Të njëjtat u janë përcjellë mediave dhe janë publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së ( Raporti me rekomandime A.nr. 597/2014 në linkun:http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/960-2017_raport_me_rekomandime_902602.pdf dhe Raporti me rekomandime A.nr. 438/2015 në linkun: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/961-2017_raport_me_rekomandime_440865.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.