REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.6.2017

Avokati i Popullit publikoi Raportin përkitazi me moszbatimin e kontratës së punës dhe vendimit përfundimtar në procedurë administrative

Avokati i Popullit ka përcjellë tek autoritetet përgjegjëse Raportin me rekomandime në lidhje me moszbatimin e kontratës së punës dhe vendimit përfundimtar në procedurë administrative nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Shtime i është përcjellë dje Komunës së Shtimes , me qëllim tërheqjen e vëmendjes lidhur me nevojën e ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për zbatimin e ligjit.

Në këtë Raport, i cili bazohet në ankesë individuale, Avokati i Popullit konstaton se ankuesja i ka shfrytëzuar mjetet juridike administrative, mirëpo edhe përkundër konstatimit të shkeljeve nga ana e Sektorit të Inspeksionit të Arsimit, ajo ende nuk ka mundur të rivendos të drejtën e saj për të zbatuar kontratën e saj të punës, për shkak të moszbatimit të vendimit përfundimtar në procedurë administrative nga DKA në Shtime.

Avokati i Popullit përkujton në Raport se është obligim kushtetues i shtetit që ankuesve t’u garantoj mjete ligjore efektive, gjë që nuk ka ndodhur në rastin konkret, në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe me kushtetutën, si dhe duke cenuar në këtë mënyrë barazinë para ligjit dhe të të drejtën e garantuar të punës. Së këndejmi, Avokati i Popullit konsideron se autoritetet komunale kanë dështuar në zbatimin e vendimit përfundimtar në procedurë administrative, duke cenuar në këtë rast sigurinë juridike dhe sundimin e së drejtës.
Avokati i Popullit i ka rekomanduar Komunës së Shtimes të zbatojë pa vonesa të mëtutjeshme kontratën e punës në kohë të pacaktuar nr.05/308, të datës 26.01.2016, sipas të cilës ankuesja në fjalë është arsimtare e lëndës së fizikës me 20 orë mësimi në javë, si dhe të rivendos të drejtën e fituar të mësimdhënëses sipas vendimit përfundimtar në procedurë administrative të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Nr.2-1086, të datës 24.02.2017.

Raporti me rekomandime, në formatin e tij të plotë, i është përcjellë dje autoritetit përgjegjës. I njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së, në linkun: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/948-2017,_Raport_me_rekomandime_kund%C3%ABr_Komun%C3%ABs_s%C3%AB_Shtimes_146585.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.