REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.9.2017

Avokati i Popullit publikoi Raportin përkitazi me mostrajtimin e personave me çrregullime kronike psikiatrike, në pajtim me procedurat ligjore

Avokati i Popullit i ka përcjellë Komunës së Shtërpcës dhe Qendrës për Punë Sociale (QPS) në këtë komunë, si dhe Gjykatës Themelore në Ferizaj, Raportin me rekomandime në lidhje me mostrajtimin e personave me çrregullime kronike psikiatrike në pajtim me procedurat ligjore.

Ky Raport bazohet në artikullin e gazetës “Koha Ditore” me titull “Personat e sëmurë mendorë rrezikojnë qytetarët dhe pronat” të datës 11 prill 2017, ku përfaqësues të OJQ “Handicap Kosova”, dega në Ferizaj, kanë pohuar se institucionet komunale dhe Qendra e Shëndetit Mendor (QSHM) nuk i trajtojnë në mënyrën e duhur personat me çrregullime kronike psikiatrike, të cilët, për pasojë, sipas shkrimit, paraqesin rrezik potencial për sigurinë dhe pasurinë e qytetarëve.

Raporti parashtron faktet e përmbledhura dhe instrumentet ligjore të zbatueshme në Kosovë, mbi bazën e të cilave konstaton se QSHM, QPS dhe gjykata nuk kanë bashkëvepruar për trajtimin adekuat të personave me çrregullime kronike psikiatrike, në pajtim me ligjet në fuqi.

Për më tepër, Avokati i Popullit konstaton se në rastet e referuara, jo vetëm që nuk kemi të bëjmë me përmirësimin e cilësisë së jetës të personave me çrregullime mendore, po për shkak të trajtimit jo adekuat të tyre nga ana e institucioneve relevante, ka ardhur te shtimi i sjelljeve dhe veprimeve të kundërligjshme që shpesh kanë rezultuar me gjendje shëndetësore të përkeqësuar të këtyre pacientëve, por me rrezikim të sigurisë dhe pasurisë së qytetarëve.

Më tej, Avokati i Popullit, konstaton se institucionet relevante kompetente nuk janë në nivelin e përgjegjësisë së kërkuar, lidhur me ndërmarrjen e obligimeve pozitive për trajtimin e personave me çrregullime të rënda mendore, e që do të rezultonte me ofrimin e mbrojtjes dhe sigurisë nga veprimet e pa përgjegjshme të personave me çrregullime të rënda të shëndetit mendor.

Në bazë të konstatimeve të nxjerra, Avokati i Popullit i rekomandon Komunën e Shtërpcës dhe Qendrën për Punë Sociale, që në pajtim me kompetencat ligjore, të ndërmarrë masa urgjente për trajtimin e rastit B.V. dhe rastet tjera eventuale të kësaj natyre brenda kompetencës së kësaj qendre.

Ndërkaq, Gjykatës Themelore në Ferizaj i rekomandohet që të trajtojë me urgjencë propozimin e Prokurorit të PTHF P.949/15, të datës 7 gusht 2015, për Shqiptimin e Masës së Trajtimit të Detyrueshëm Psikiatrik për B.V.

Raporti me rekomandime, në formatin e tij të plotë, i është përcjellë autoriteteve përgjegjëse. I njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së, në linkun: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Ex-officio_278-17_Raport_me_rekomandime_lidhur_me_mostrajtimin_e_personave_me_%C3%A7rregullime_kronike_psikiatrike_konform_procedurave_ligjore_146500.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.