REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

12.9.2017

Avokati i Popullit publikoi Raportin në lidhje me trajtimin e punëve të pambaruara nga legjislatura e kaluar, sipas Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës

Avokati i Popullit, sipas detyrës zyrtare, ka analizuar nenin 86 të Rregullores së Kuvendit, që ka të bëjë me trajtimin e punëve të pambaruara nga legjislatura e kaluar, sipas Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe sot ka publikuar raportin me rekomandime në lidhje me këtë.

Raporti, bazohet në analizën krahasuese ndërmjet verzioneve zyrtare të gjuhës shqipe dhe të gjuhës serbe të nenit 86, të Rregullores së Kuvendit, të emërtuar “Punët e pambaruara”, i cili përcakton se: “Në fund të mandatit të Kuvendit, të gjitha punët që i janë besuar atij konsiderohen të përfunduara” dhe versionit të gjuhës angleze, i cili përcakton se: “Në fund të mandatit të Kuvendit, të gjitha punët që i janë besuar atij konsiderohen të papërfunduara [unfinished]”. Sipas, kësaj dispozite, fjalët kyçe të rregullores, jo vetëm që s’janë të barabarta në tri versionet e Rregullores, por janë edhe plotësisht të kundërta.

Avokati i Popullit, konsideron që fjalët “të përfunduara” nuk duhet të interpretohen si të barabarta me “të anuluara”, pasi që një punë e cila konsiderohet si “e përfunduar” në një mandat të Kuvendit, nuk do të thotë detyrimisht se Kuvendi i ri s’mund ta rinisë atë punë aty ku ka mbetur nga legjislatura e kaluar, përveç në tri raste specifike, të cilat ceken shprehimisht në nenin 86.

Avokati i Popullit, duke u mbështetur në praktikën e deritashme, që, të gjitha punët e pambaruara në fund të një mandati të Kuvendit nuk mund të vazhdohen dhe duhet të rinisen nga hapi i parë, tërheq vëmendjen në koston shumë të lartë nga këndvështrimi i efikasitetit legjislativ, nëse Kuvendi do të detyrohet të rinisë çdo punë nga fillimi. Detyrimi i tillë, nëse imponohet, do të kishte pasojë si në projektligjet të cilat pothuajse kanë kaluar tërë procesin e shqyrtimit në komisionet e Kuvendit, po ashtu edhe në rastin e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve ose agjencive të pavarura dhe të bordeve të ndryshëm. Në këtë mënyrë, detyrimi për të rinisur çdo punë nga e para, rrezikon të vonojë punët e Kuvendit, si dhe të pengojë mirëfunksionimin e institucioneve të tjera që janë në pritje të vendimeve të tij.

Po ashtu, Raporti përmban hulumtim krahasues në mes Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe Rregullores së Punës së Parlamentit Evropian, sipas të cilit jepen sqarime rreth punëve të pambaruara në Parlamentin Evropian, duke vlerësuar se një praktikë e tillë do të duhej të praktikohej edhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Bazuar në të gjeturat, Avokati i Popullit, ka konstatuar që neni 86 i Rregullores aktuale të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e lë në pikëpyetje çështjen se si Kuvendi i sapo zgjedhur duhet t’i trajtojë punët e pambaruara nga legjislatura e kaluar, dhe që respektimi i plotë i parimeve të efikasitetit legjislativ dhe të demokracisë, kërkon që Kryesia e Kuvendit të ketë kompetencë për të vendosur, me kërkesë të komisioneve dhe institucioneve të ndryshme, të vazhdojë punët e pambaruara nga legjislatura e vjetër, në vend që t’i rinisë këto punë nga hapi i parë.

Raporti me rekomandime, në formatin e tij të plotë, i është përcjellë autoriteteve përgjegjëse. I njëjti u përcillet mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së, në linkun: Raporti në lidhje me trajtimin e punëve të pambaruara nga legjislatura e kaluar, sipas Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.