REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

14.9.2017

Avokati i Popullit publikoi Raportin me rekomandime lidhur me të drejtën në jetë dhe detyrimet pozitive për hetime efektive

Avokati i Popullit i ka përcjellë sot Prokurorisë së Shtetit dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Raportin me rekomandime përkitazi me të drejtën në jetë dhe detyrimet pozitive për hetime efektive.

Raporti trajton të drejtën elementare në jetë, të garantuar me Kushtetutë dhe instrumentet ndërkombëtare të përfshira brenda së njëjtës dhe është inicuar pas ankesës së pranuar kundër Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), Ministrisë së Drejtësisë (MD) dhe Prokurorisë Themelore (PTH) në Prishtinë, përkitazi me pretendimet për trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor, mospërcaktim të saktë të shkakut të vdekjes me autopsi mjeko ligjore, si dhe për hetime joefektive, lidhur me rastin e bashkëshortes së ankuesit, të cilës, gjatë trajtimit me transfuzion të gjakut i ishte komplikuar gjendja dhe me 24 janar 2016, kishte ndërruar jetë.

Bazuar në analizën ligjore, në standardet e përcaktuara ndërkombëtare, në veçanti në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ), si dhe në praktikën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), Avokati i Popullit konstaton se legjislacioni vendor është në pajtueshmëri me Kushtetutën dhe instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Megjithatë, gjendja faktike, përfshirë rastin në fjalë, tërheq vërejtjen mbi shkeljen e së drejtës në jetë, për shkak të veprimeve të stafit mjekësor që nënkupton përgjegjësi objektive apo subjektive, si dhe jo efikasitetit të hetimit, që udhëhiqet nga prokuroria, e që është kusht për zbatimin e plotë të mbrojtjes së të drejtës për jetë, në bazë të praktikës së GJEDNJ-së.

Nëpërmjet këtij Raporti, Avokati i Popullit i rekomandon Prokurorisë Themelore në Prishtinë që në pajtim me kompetencat dhe autorizimet që burojnë nga ligji, si dhe në bashkëpunim me të gjitha agjencitë relevante, të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e hetimeve të shpejta dhe efektive në çështjen e ankuesit, duke i zbardhur të gjitha rrethanat dhe shkaktarët e vdekjes së bashkëshortes së ankuesit. Për më tepër, të vlerësohet përgjegjësia, duke përfshirë përgjegjësinë objektive dhe subjektive, e që do të mund të lehtësonte çështjen e kompensimit për palën.

Ndërkaq, Ministrisë së Shëndetësisë, Avokati i Popullit i rekomandon që, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore të themelojë komision të posaçëm për vlerësimin e gjendjes, i cili pas vlerësimit të situatës në terren do të hartonte protokol pune me rregulla strikte për rastet e dhënies së transfuzionit të gjakut.

Raporti në fjalë, në formatin e tij të plotë, u është përcjellë autoriteteve përgjegjëse dhe po ashtu u shpërndahet mediave. I njëjti mund të gjendet edhe në web faqen e IAP-së, në linkun: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/A.nr.765-2016_Raport_me__rekomandime_385403.pdf


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.