REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.1.2017

Avokati i Popullit publikoi Raportin lidhur me zvarritjet procedurale në trajtimin e lëndëve nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme

Avokati i Popullit ka përcjellë tek autoritetet përgjegjëse Raportin Ex Officio me rekomandime lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut të shkaktuara nga zvarritjet procedurale në trajtimin e lëndëve nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme, bazuar në 49 ankesa të ndara, aktualisht të hapura në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP). Në këtë numër ankesash nuk janë llogaritur edhe ankesat e paraqitura kundër Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e që lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me Dhomën e Posaçme dhe që për nga natyra janë të njëjta me ankesat kundër Dhomës së Posaçme. Raporti ka marrë parasysh edhe faktin se rastet e ankuesve kanë kaluar paraprakisht edhe nëpër një procedurë pranë Agjencisë Kosovare të Privatizimit, gjë që ndikon akoma më shumë në zvarritjen zgjidhjes së këtyre ankesave.

Avokati i Popullit në Raportin e përcjellë sot, tërheq vëmendjen e autoriteteve shtetërore për garancitë kushtetuese sa i përket respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, sipas marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare, në veçanti Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokolleve të saj (KEDNJ), si dhe obligimin e interpretimit të të drejtave dhe lirive të njeriut në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ).

Në Raport konstatohet se grumbullimi i lëndëve për Dhomën e Posaçme është rezultat i numrit të kufizuar me ligj të gjyqtarëve, zëvendësimit të shpeshtë të gjyqtarëve, në veçanti gjyqtarëve ndërkombëtarë dhe mungesës së këshilltarëve ligjor dhe përkthyesve. Avokati i Popullit rikujton se KEDNJ përcakton obligimin e shteteve në organizimin sistemeve të tyre të drejtësisë, në mënyrë që gjykatat të përmbushin obligimin për të shqyrtuar rastet brenda afatit të arsyeshëm, pa marrë parasysh shpenzimet që mund të shkaktohen me këtë organizim.

Kur bëhet fjalë për rastet e grumbulluara që presin të shqyrtohen, GJEDNJ dallon situatat kur kemi te bëjmë me rastet e grumbulluara për një kohë të caktuar, ku shteti mund të mos mbahet përgjegjës, nëse me kohë ka ndërmarrë veprime të duhura për përmirësim të situatës, si dhe me rastet e grumbulluara në mënyrë të vazhdueshme, për të cilat shteti mbahet përgjegjës. Në Raport pohohet se autoritetet përkatëse, me gjithë kërkesat nga Kryetari i Dhomë së Posaçme dhe ankesat e shumta të qytetarëve që janë palë në procedurë aty, duket se nuk kanë ndërmarrë veprime për përmirësim të situatës, sa i përket zgjidhjes së rasteve të grumbulluara.

Së këndejmi, Avokati i Popullit konsideron se marrja e masave nga autoritetet përkatëse të Republikës së Kosovës, konkretisht ndryshimi i Ligjit për Dhomën e Posaçme, përkatësisht i dispozitës ligjore që kufizon numrin e gjyqtarëve në Dhomën e Posaçme, është një masë urgjente në rritjen e efikasitetit të Dhomës së Posaçme.

Po ashtu, Avokati i Popullit rekomandon që Këshilli Gjyqësor i Kosovës t’i ofrojë mbështetje Dhomës së Posaçme në aspektin organizativ dhe operativ në pajtim me kërkesat dhe nevojat e funksionimit adekuat të Dhomës së Posaçme, si dhe i rekomandohet Dhomës së Posaçme të hartojë një strategji për zgjidhjen e rasteve të grumbulluara duke vendosur jo vetëm shpërndarje të barabartë të rasteve për secilin gjyqtar, por edhe norma dhe afate brenda të cilave duhet të zgjidhet numër i caktuar i lëndëve nga secili gjyqtar.

Raporti, në formën e tij të plotë, ashtu siç u është përcjellë sot autoriteteve përgjegjëse, u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqe.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.