REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.11.2016

Avokati i Popullit publikoi Raportin lidhur me cenimin e dinjitetit dhe së drejtës së pensionistëve për pensione

Avokati i Popullit i ka përcjellë sot Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Raportin Ex Officio me rekomandime përkitazi me Cenimin e dinjitetit dhe së drejtës së pensionistëve për pensione.

Raporti ka të bëj me detyrimin e shfrytëzuesve të pensioneve që të paraqiten çdo 6 (gjashtë) muaj pranë organit kompetent të MPMS-së, në mënyrë që të mos u ndërpritet pensioni dhe bazohet në një shkrim të gazetës “Koha Ditore”, të datës 30 maj 2016.

Qëllimi i Raportit është tërheqja e vëmendjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) lidhur me domosdoshmërinë e mbrojtjes së dinjitetit njerëzor të pensionistëve si pasojë e procedurave të lajmërimit që burojnë nga Ligji për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti (Ligji Nr. 04/L-131) dhe Udhëzimi Administrativ (MPMS Nr. 05/2015).

Raporti trajton domosdoshmërinë e mbrojtjes së dinjitetit njerëzor të pensionistëve të Republikës së Kosovës dhe të drejtës së pensioneve, si pasojë e procedurave të lajmërimit që burojnë nga ligji për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti (Ligji Nr. 04/L-131) dhe Udhëzimi Administrativ (MPMS Nr.05/2015), bazuar në analizën e standardeve ndërkombëtare dhe në analizën e legjislacionit nacional.

Avokati i Popullit konstaton se me këtë është shkelë dinjiteti i njeriut, e drejtë kjo e garantuar me Kushtetutë, dhe se reduktimi ose ndërprerja e të drejtave të pensionit paraqet ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pronës, duke e cilësuar këtë masë ligjore si diskriminuese dhe që cenon dinjitetin e pensionistëve, dhe që bie ndesh me efektin që ligji ka tentuar të ofrojë në parim.

Së këndejmi, Avokati i Popullit, me qëllim të mbrojtjes së dinjitetit të pensionistëve dhe mundësisë që qetësisht dhe të paneguar të gëzojnë të drejtën e tyre, i rekomandon MPMS-së që të inicioj procedurat për ndryshimin e Ligjit për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, në atë mënyrë që të riparojë shkeljet ndaj pensionistëve , si dhe të funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve edhe përmes formave të tjera siç janë analizuar në Raport dhe të bëjë njoftim publik për ndryshimin e procedurave.
Raporti me rekomandime, në formën e tij të plotë, gjendet i hapur për publikun në web faqen zyrtare të IAP-së, si dhe u shpërndahet mediave.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.