REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

24.5.2017

Avokati i Popullit publikoi Mendimin Juridik në cilësinë e mikut të Gjykatës, përkitazi me padinë e Komunës së Ferizajt kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Avokati i Popullit, i ka përcjellë Departamentit për çështje administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë Mendimin Juridik në cilësinë e Mikut të Gjykatës (Amicus Curiae) lidhur me padinë e Komunës së Ferizajit kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) përkitazi me punësimet e personelit arsimor nga Drejtoria e Arsimit e Komunës së Ferizajt.

Ky Mendim Juridik është përqëndruar në sqarimin e procedurave ligjore përkitazi me procesin e rekrutimit të personelit arsimor, në konkurset e shpallura nga Drejtoritë Komunale të Arsimit në Republikën e Kosovës, bazuar në gjetjet dhe konstatimet e Avokatit të Popullit, pas hapjes së hetimeve sipas detyrës zyrtare sa i përket kësaj çështjeje.

Pas përmbbledhjes së fakteve dhe analizës ligjore dhe mbështetjes nga instrumentet ndërkombëtare, Avokati i Popullit ka konkluduar se neni 2, paragrafi 2, i Ligjit të Punës, i obligon DKA-të të zbatojnë dispozitat e veçanta ligjore, të cilat rregullojnë çështjen e punësimit të stafit arsimor në institucionet e arsimit parauniversitar (nenin 35 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar; nenin 4 të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës; Udhëzimin Administrativ nr. 17/2009; Procedurat e zgjedhjes së personelit arsimor në shkollë; Udhëzimin Administrativ nr. 26/2013; Zgjedhja e nëpunësve për ofrimin e shërbimeve profesionale në institucionet edukative-arsimore parauniversitare).

Po ashtu, Avokati i Popullit konkludon se zgjedhja e personelit arsimor për të gjitha lëndët mësimore bëhet në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015, Normativi mbi mësimdhënësit e arsimit professional dhe Udhëzimi Administrativ nr. 06/2015, për Normativin mbi kuadrin professional të arsimit të përgjithshëm. Të gjitha dispozitat e përmendura parashohin zgjidhje për çështje të caktuar nga marrëdhënia e punës në institucionet arsimore dhe përbëjnë bazë të mjaftueshme ligjore, e cila kërkohet me nenin 2.2 të Ligjit të Punës.

Sipas Avokatit të Popullit, rekrutimi i stafit arsimor në institucionet arsimore duhet të bëhet në pajtim me udhëzimet, procedurat dhe standardet e përgjithshme të shpallura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT).

Mendimi Juridik ( Amicus Curiae) në formatin e tij të plotë, u është përcjellë autoriteteve përgjegjëse dhe i njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së (linku http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Amicus_Curiae_per_GJTHP-DCA_608934.pdf

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.