REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.12.2017

Avokati i Popullit publikoi 11 Raporte përkitazi me zvarritjen e procedurave gjyqësore në kontestet civile

Avokati i Popullit, më 1 dhjetor 2017, u ka përcjellë autoriteteve përgjegjëse 11 Raporte me Rekomandime, prej të cilave 9 janë për Gjykatën e Apelit, lidhur me zvarritjen e procedurave gjyqësore në kontestet civile.

Nga rastet që janë trajtuar në këto raporte, Avokati i Popullit ka gjetur se kohëzgjatja mesatare e shqyrtimit të këtyre rasteve gjyqësore është përafësisht 10 vite, e që kjo mesatare ka gjasa të rritet ende më shumë, meqë të njëjtat vazhdojnë të jenë në shqyrtim nga gjykatat përkatëse.

Avokati i Popullit duke u bazuar në praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), në lidhje me nenin 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, sipas të cilit të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të GJEDNJ-së, sipas të cilës llogaritja e kohës për trajtim të një rasti gjyqësor fillon nga momenti i paraqitjes së padisë pranë gjykatës kompetente.

Së këndejmi, Avokati i Popullit, duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjeve në fuqi si dhe instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ka konstatuar se ka shkelje të së drejtës për proces të rregullt gjyqësor, duke pasur parasysh se “çdo njeri ka të drejtë për një proces të drejtë dhe të hapur brenda një afati të arsyeshëm”. Po ashtu, është konstatuar se ka shkelje të së drejtës për mbrojtjen gjyqësore të të drejtave, duke marrë parasysh se “çdo kush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore në rast të shkeljes ose mohimit të ndonjë të drejte të garantuar me Kushtetutë ose më ligj, si dhe të drejtën në mjete efektive ligjore, nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur”.

Prandaj, Avokati i Popullit ka rekomanduar gjykatat përkatëse që pa vonesa të mëtutjeshme t’i ndërmarrin të gjitha veprimet përkatëse ligjore për shqyrtimin dhe vendosjen e rasteve, për te cilat është konstatuar se ka zvarritje të procedurave gjyqësore.

Të 11 Raportet në fjalë, që trajtojnë zvarritjen e procedurave gjyqësore në konteste civile, ashtu siç u janë përcjellë autoriteteve përgjegjëse, në formatin e tyre të plotë u janë përcjellë mediave. Po ashtu Raportet janë publikuar edhe në web faqen zyrtare të IAP-së, në linqet përkatëse, si më poshtë:

Rasti Nr. 929/2016 Eljesa Krasniqi kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_nr_929-2016_Eljesa_Krasniqi_660634.pdf

Rasti Nr. 690/2017 Agim Aliu kundër Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_690-2017_Agim_Aliu_25694.pdf

Rasti Nr. 553/2017 Afrim Dobruna kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_553-2017_Afrim_Dobruna_155685.pdf

Rasti Nr. 306/2016 Leotrim Tafallari kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_306-2016_Leotrim_Tafallari_359199.pdf

Rasti Nr. 238/2015 Hasibe Tortulla kundër Gjykatës Themelore në Prizren
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_238-2015_Hasibe_Tortulla_852914.pdf

Rasti Nr. 236/2017 Esma Shijaku kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_236-17_Esma_Shijaku_396965.pdf

Rasti Nr. 262/2014 Dragan Mihajlović kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_Rekomandim262-2014_Dragan_Mihajlovic_417559.pdf

Rasti Nr. 503/2015 Albert Lekaj kundër Gjykatës Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandim_-Albert_Lekaj_A_503-2015_261890.pdf

Rasti Nr. 500/2015 Muhamet Ukshini kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandim_A_500-2015_Muhamet_Ukshini_103103.pdf

Rasti Nr. 477/2017 Xhafer Rushiti kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandim_A_477-2017_Xhafer_Rushiti_187119.pdf

Rasti Nr. 161/2015 Ali Kurti kundër Gjykatës së Apelit
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomadime_A_161-2015_Ali_Kurti_343439.pdf

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.