REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.11.2017

Avokati i Popullit mbajti tryezën me temën “Zbatimi i rekomandimeve të Konventës Kornizë të KE për mbrojtjen e pakicave kombëtare”

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) mbajti Tryezën me titull “Zbatimi i rekomandimeve të Konventës Kornizë të Këshillit të Evropës (KE) për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare”, në të cilën, pjesëmarrësit diskutuan lidhur me rekomandimet e kësaj Konvente, e cila ka të bëjë me pakicat kombëtare, si dhe sfidat që përcjellin zbatimin e saj. Po ashtu, rëndësi të veçantë iu kushtua edhe zbatimit të Ligjit në fuqi për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe mundësive për zgjidhjen e situatave me bazë diskriminimi për këto komunitete. Përfaqësuesit e IAP prezantuan të gjeturat nga hulumtimi në komunën e Graçanicës, Obiliqit, Mitrovicës dhe Podujevës.

Pjesëmarrësit u dakorduan që institucionet, si në nivel qendror ashtu edhe ato në nivel lokal, të shtojnë përpjekjet për përmrëisimin e situatës tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë, duke u nisur nga pjesëmarrja më e madhe e këtyre komuniteteve në punësim në institucione publike, plotësim-ndryshimin e ligjit në fuqi për skema sociale duke ndryshuar/rritur moshën e fëmijëve përfitues, rritur e mbështetjen institucionale për krijimin e kushteve të përshtatshme të strehimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe zbatimin praktik të legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar, që garanton respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut tek këto komunitete.

Gjithashtu, në këtë aktivitet u theksua edhe përpjekja më e madhe e shoqërisë civile në adresimin e sfidave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.

IAP vlerëson se mbajtja e takimeve të tilla është më se e nevojshme sepse ofrohet një mundësi e diskutimit të përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, institucioneve publike të nivelit qendror dhe lokal dhe OJQ-ve të cilat drejtpërdrejtë merren me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë.

Përkundër faktit se këto komunitete ende vazhdojnë të jenë ndër më të diskriminuarat në Kosovë, Avokati i Popullit shprehu përkushtimin e tij në zgjidhjen e problemeve të këtyre komuniteteve brenda mandatit dhe kompetencave kushtetuese dhe ligjore.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.