REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

07.12.2017

Avokati i Popullit mbajti tryezën me temën “Barazia Gjinore dhe drejta në regjistrim të pronës së përbashkët në emër të dy bashkëshortëve”

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), mbajti tryezën me titull “ Barazia Gjinore dhe drejta në regjistrim të pronës së përbashkët në emër të dy bashkëshortëve”

Tri ligje bazike për të Drejtat e Njeriut, Ligji Për Avokatin e Popullit nr. 05/L-019, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi nr. 05/L-021 dhe Ligji për Barazi Gjinore nr. 05/L-020, të miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, të cilat janë në fuqi nga 13 korrik 2015, e përcaktojnë Avokatin e Popullit si mekanizëm për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin dhe në mesin e tyre edhe për trajtimin e rasteve të barazisë gjinore.

Sa i përket zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore dhe Udhëzimit Administrativ Nr.04/2017 të tij, për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve, Avokati i Popullit e konsideroi të nevojshme mbajtjen e kësaj tryeze për të ofruar mundësi diskutimi të përbashkët përkitazi me këtë temë, në mes të Avokatit të Popullit, Institucioneve Publike të nivelit qendror dhe lokal dhe OJQ-ve të cilat drejtpërdrejtë mirren me çështjen e Barazisë Gjinore, me qëllim të arritjes së barazisë gjinore në aspektin e të drejtave pronësore. Ai theksoi se masat afirmative janë standarde që ligjvënësi i përdorë për raste të caktuara deri sa të arrijnë qëllimin, të cili në këtë rast nuk është zbatuar.

Pjesëmarrësit u dakorduan që për të funksionuar mekanizmat institucional për pronë të përbashkët dhe barazi gjinore duhet që të informohen qytetaret më shumë për të drejtat e tyre. Gjithashtu, ata theksuan se ligjet trajtojnë këtë tematik, por aktet nënligjore që nxjerrën pastaj, duhet të jenë më të zbatueshëm në praktik.

Në këtë tryezë, përfaqësuesit e IAP prezantuan të gjeturat nga hulumtimi në komunën e Prishtinës, Ferizajit dhe Graçanicës dhe theksuan se në këto tri komuna janë parashtruar 302 kërkesa 66 në komunën e Prishtinës, 201 në Komunën e Ferizajit dhe vetëm 35 në Komunën e Graçanicës.

Përkundër faktit se gratë ende vazhdojnë të jenë në grupin me të cenueshëm sa i përket drejtave të tyre, Avokati i Popullit theksoi se sa i përket zbatimit të ligjeve të cilët trajtojnë drejtat e grave në pronë të përbashkët, duhet të bëhet vetëdijesimi jo vetëm qytetarëve por edhe zyrtarëve nëpër institucionet në shoqërinë tonë. Avokati gjithashtu shprehu përkushtimin e tij për zgjidhjen e problemeve të barazisë gjinore brenda mandatit dhe kompetencave ligjore.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.