REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.10.2010

AVOKATI i POPULLIT Z. SAMI KURTESHI, MORRI PJES NË TAKIMIN E OMBUDSMANËVE TË VENDEVE ISH JUGOSLLAVISË NË LUBJANË

Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi, muar pjesë në takimin e ombudsmanëve të vendeve ish-jugosllavisë, e cila u organizua në Lubjanë, nga Institucioni i Ombudsmanit për të drejtat e njeriut të Sllovenisë.
Avokati i popullit z. Sami Kurteshi, mori pjesë në takimin e Ombudsmanëve të vendeve ish-Jugosllavisë, e cila u organizua në Lubjanë, nga Institucioni i Ombudsmanit i Sllovenisë për të drejtat e njeriut të
Pjesëmarrës në këtë takim, i cili ishte i kryesuar nga Ombudsmani i Sllovenisë për të drejtat e njeriut ishin po ashtu edhe z. Zdenka Čebašek – Travnik, Šućko Bakoviç, Avokati i Popullit të Malit të Zi, Znj. Jasminka Džumhur, z.Ljubomir Sandić dhe znj. Nives Jukić, Ombudsmanët e Bosnjës dhe Hercegovinës, z. Ixhet Memeti, Avokati i Poullit të Maqedonisë, si dhe Dejan Palič, Avokati i Popullit i Kroacisë.
Në këtë takim i cili ishte organizuar me iniciativën e Institucionit të Ombudsmanit të Bosnjës dhe Hercegovinës në përgjithësi është biseduar lidhur me shkeljet e supozuara të së drejtave të shtetasve të tyre, për të drejtat e njeriut në këto shtete të ish - Jugosllavisë.
Pjesëmarrësit vunë re se periudha e tranzicionit solli shumë vështirësi në përcaktimin e statusit të individëve në të gjitha këto shtete dhe ata nuk trajtohen në mënyrë të barabartë.Për takimin e dytë regjional për këtë viti do të përgatitet një deklaratë e përbashkët lidhur me Planifikimin dhe bashkëpunimin për çështje të caktuara të institucioneve të avokatit të popullit dhe zbatimin e të drejtave të njeriut në vendet e ish-Jugosllavisë.
Të drejtat në punë për punëtorët nga vendet e ish Jugosllavisë (punësimi, kujdesi shëndetësor, invalidor dhe sigurimin pensional) dhe ndihma në zbatimin e tyre, si dhe format e mundshme të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të ombudsmanëve të vendeve të ish Jugosllavisë dhe rajonit.
Në fund të takimit është nënshkruar deklarata e përbashkët e pjesëmarrësve të takimit nëpërmjet së cilës kërkohet angazhim më i madh në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve emigrantë, pozitën dhe të drejtat e personave pa dokumente e identifikimit dhe format e mundshme të bashkëpunimit ndërmjet Ombudsmanëve.
Ne deklaratën e përbashkët po ashtu thuhet se Ombudsmanët duhet të mbrojnë drejtat e të gjithë punëtorëve pa marrë parasysh statusin e tyre.
Për këtë qëllim, është e nevojshme të miratohen ose të ndryshohen marrëveshjet dypalëshe ekzistuese ndërmjet vendeve dhe në këtë mënyrë të sigurohet respektimi i standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të këtyre punonjësve.
Po ashtu nevoja duhet siguruar përpjekjet për të siguruar të drejtat e barabarta që rrjedhin nga puna dhe që janë të garantuara për të gjithë punëtorët në vendet e veçanta.
Ne deklaratën të përbashkët mes tjerash thuhet:
Personat të cilët nuk kanë të rregulluar statusin e tyre ballafaqohen me probleme në të gjitha vendet në territorin e ish-Jugosllavisë. Këto probleme janë të lidhur edhe me legjislacion të veçantë të ish-shtetit të përbashkët-Jugosllavin. Ombudsmanët në veçanti do të angazhohen në çështjet të lidhura me statusin e qytetarëve ose banorëve të përhershëm, lidhur me sigurimin e dokumenteve të identifikimit dhe dokumenteve të tjera me rëndësi për ta. Është cekur nevoja për një angazhim më te madhe në mbrojtjen e të drejtave të romëve, si dhe krijimin e kushteve kryesore për ekzistencën e tyre.
Pjesëmarrësit e takimit u pajtuan që në takimin e ardhshëm të Ombudsmanëve nga vendet e territorit të ish-Jugosllavisë të debatohen çështjet e propozuara, siç janë marrëdhëniet ndërmjet Avokatit të Popullit dhe parlamentit, çështja e komunitetit romë si dhe temat të tjera aktuale.
Avokati i Popullit të Kosovës z. Kurteshi i ftojë pjesëmarrësit e këtij takimi të marrin pjesë në Konferencën ndërkombëtare e Institucionit të Avokatit të Popullit që do të mbahet në Prishtinë, ne fillim të dhjetorit 2010, me rastin e dhjet vjetorit të themelimit dhe punës së institucionit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.