REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.7.2011

AVOKATI I POPULLIT TAKOI ANËTARËT E KOMISIONIT PARLAMENTAR PËR INTEGRIME EVROPIANE

25.07.2011 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi priti sot anëtarët e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, znj. Vjosa Osmani, znj. Blerta Deliu Kodra, znj. Alma Lama dhe z. Albert Kinolli.

Vërejtjet e dala nga Raporti i Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, për vitin 2010 lidhur me Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP) ishin temë e këtij takimi, i cili u mirëprit nga Avokati i Popullit, i cili në këtë periudhë po ballafaqohet përveç tjerash edhe me vështirësitë e akomodimit të institucionit të cilin e udhëheq.

Avokati i Popullit ka theksuar faktin se Ligji për Avokatin e Popullit shprehimisht obligon që IAP-së t’i sigurohen hapësira dhe pajisje për punë, në mënyrë që të jetë në gjendje të përmbushë kompetencat dhe përgjegjësitë të përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj . Gjithashtu, ai ka përmendur dhe nevojën për ndryshime dhe plotësime në Ligjin për Avokatin e Popullit, përfshirë këtu edhe imunitetin funksional të bashkëpunëtorëve profesional, si dhe aspektin financiar, që është një nga elementet qenësore që mundëson pavarësinë institucionale.

Duke e konsideruar si Institucion i cili e meriton vëmendjen dhe seriozitetin e parlamentarëve dhe mekanizmave të tjerë institucional, anëtarët e Komisionit për Integrime Evropiane u interesuan për çështjet në të cilat ata në mënyrë të veçantë do të mund të ndikonin, në mënyrë që puna e Avokatit të Popullit të kryhet ashtu si e parasheh Ligji dhe premtuan se çështjet e ngritura në këtë takim do të përcillen më tutje tek anëtarët tjerë të Komisionit dhe kolegët e tyre deputetë, në mënyrë që të bëhet ç’ është e mundur që Avokati i Popullit të ushtrojë detyrën pa u cenuar pavarësia institucionale e tij.

Takimi me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, ashtu si edhe takimi në fund të muajit të kaluar me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media është vlerësuar si shumë konstruktiv dhe shenjë e mirë në drejtim të bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet institucioneve të vendit për të përmbushur obligimet e tyre ligjore dhe kushtetuese, në shërbim të qytetarëve të vendit.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.