REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

16.3.2016

AVOKATI I POPULLIT PUBLIKOI RAPORTIN ME REKOMANDIME LIDHUR ME CENIMIN E TË DREJTËS PËR MJEDIS JETËSOR

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës ka publikuar sot Raportin me rekomandime 322/2015 mbi bazën e ankesës së znj. Samile Pruthi dhe 15 familjeve tjera, banorë në rrugën “Durgut Vokshi” në Gjakovë, lidhur me cenimin e të drejtës për mjedis jetësor.


Ankesa e pranuar në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP) ka konsistuar në faktin se banorët në rrugën “Durgut Vokshi” në Gjakovë, i kanë parashtruar ankesë Komunës së Gjakovës, në qershor 2015, për mungesën e qasjes në rrjetin e kanalizimit dhe, për pasojë, rrjedhjen mbi tokë të ujërave të zeza, duke ndotur mjedisin dhe duke i ekspozuar banorët e kësaj rruge, përballë rrezikut nga shfaqja e sëmundjeve infektive.


Sipas nenit 18, paragrafi 1.2, të Ligjit për Avokatin e Popullit Nr. 05/L-019, Avokati i Popullit ka kompetencë “Të tërheqë vëmendjen për rastet kur autoritetet i shkelin të drejtat e njeriut dhe të bëjë rekomandim që t’u jepet fund rasteve të tilla dhe kur është e domosdoshme të shprehë mendimin e vet mbi qëndrimet dhe reagimet e institucioneve përkatëse në lidhje me rastet e tilla.”. Së këndejmi,  pas analizës ligjore, duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (Neni 52), në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Neni 8), si dhe vlerësimet dhe konstatimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut lidhur me të drejtën e respektimit të jetës private dhe familjare, e po ashtu në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040 (Neni 17), Ligjin për Vlerësimin Strategjik Mjedisor Nr.03/L-230 (Neni 1), Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, Nr.03/L-025, Ligjin për Parandalimin e Sëmundjeve Ngjitëse Nr.02/L-109, Ligjin për Shëndetësinë Publike Nr.02/L-78 (Neni 6), Ligjin për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit Nr. 04/L-175 (Neni 10), Ligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme Nr.03/L-139 (Neni 1), Avokati i Popullit ka rekomanduar, që:


1. Komuna e Gjakovës, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore dhe në bashkëpunim me të gjitha autoritetet tjera përgjegjëse, të ndërmarrë masa të menjëhershme për zgjidhjen e problemit të kanalizimit për banorët e rrugës “Durgut Vokshi” në Gjakovë.


2.Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale e komunës së Gjakovës, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet ligjore, të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të hulumtuar gjendjen epidemiologjike dhe shëndetësore të banorëve, si dhe shkallën e ndotjes së ambientit. Varësisht nga të gjeturat në terren, të përpiloj raport me shkrim dhe t’i njoftoi banorët dhe institucionet për gjendjen dhe rreziqet eventuale, si dhe të ndërmarrë masat e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të banorëve.


3. Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit e Komunës së Gjakovës, në pajtim me kompetencat dhe autorizimet e veta ligjore, të fillojë procedurat për hartimin e një plani rregullativ urban për pjesën e rrugës “Durgut Vokshi” në Gjakovë, me të cilin do të përcaktonte infrastrukturën e nevojshme mjedisore për banorët e kësaj pjese, në pajtim me standardet përkatëse si zgjidhje përfundimtare të këtij problemi


Raporti i plotë i Avokatit të Popullit për ankesën nr. 322/2015, të banorëve të rrugës “Durgut Vokshi” në Gjakovë, në lidhje me problemet që kanë me mjedisin jetësor dhe pengesat në qasjen e rrjetit të kanalizimit të qytetit, i është drejtuar, më 4 mars 2016, Komunës së Gjakovës, respektivisht kryetares së kësaj komune, Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dhe Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit.


Në pajtim me nenin 132, paragrafi 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 25 të Ligjit për Avokatin e Popullit nr. 05/L-019, Avokati i Popullit pret të informohet për veprimet që do të ndërmarrë Komuna e Gjakovës, lidhur me këtë çështje, si përgjigje ndaj rekomandimeve të lartpërmendura, jo më vonë se deri më 4 prill 2016.


Raportin me rekomandime për Ankesën nr. 322/2015, në formën e tij të plotë, ashtu siç u është përcjellë autoriteteve përgjegjëse, e gjeni të publikuar këtu në web faqen zyrtare të IAP-së.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.