REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

27.2.2018

AVOKATI I POPULLIT PUBLIKOI RAPORTIN LIDHUR ME TË DREJTËN NË PENSION KONTRIBUTPAGUES, SI DHE TË DREJTËN NË SHFRYTËZIMIN E PENSIONEVE TË TJERA TË APLIKUESHME NË KOSOVË

Avokati i Popullit i ka përcjellë sot Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Raportin me Rekomandime përkitazi me të drejtën në pension kontributpagues të moshës, si dhe të drejtën në shfrytëzimin e pensioneve të tjera të aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Raporti është i bazuar në ankesën A.890/2016 lidhur me ndërprerjen e pensioneve kontributpaguese, por gjithashtu edhe në ankesa të tjera të po kësaj natyre, që janë pranuar nga Avokati i Popullit.

Raporti ka për qëllim të tërheqë vëmendjen e MPMSsë, që qytetarëve t’u ofrohet mundësia e garantuar ligjore në shfrytëzim të pensioneve kontributpaguese, e përcaktuar me Ligjin Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, me të drejtën në ushtrimin e pensioneve në bazë të Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimave Civile dhe Familjeve të tyre dhe Ligjit Nr.04/L-261 për Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Me këtë raport, Avokati i Popullit vlerëson se pensioni kontributpagues është një e drejtë e fituar në bazë të normave ligjore të caktuara, e drejtë kjo e cila nuk mund të kufizohet me ligje apo akte të nxjerra më vonë. Për më shumë, ky Raport argumenton se ushtrimi i të drejtës në pensionin kontributpagues të moshës, paraqet ushtrim të së drejtës në pronë, në bazë të nenit 1, Protokollit Nr.1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), në raport me kushtëzimin e ushtrimit të së drejtës në këtë pension, në bazë të Ligjit për Skemat Pensionale.

Avokati i Popullit ka analizuar ligjet përkatëse, të sipërpërmendura, dhe më qëllim të shmangies të të gjitha pengesave ligjore në ushtrimin e të drejtës në pensione kontributpaguese, si e drejtë në pronë, ka rekomanduar ndryshimin e:

1. Ligjit Nr. 04/l-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, përkatësisht fshirjen e:
a) paragrafit 3 të nenit 8 të këtij ligji, i cili përcakton se: “personat të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret për pension kontributpagues të moshës, nuk mund të jenë edhe shfrytëzues të ndonjë skeme tjetër pensionale të përcaktuar me këtë ligj”; dhe
b) nenit 16 të këtij ligji, i cili përcakton se: “Personat të cilët janë përfitues të të cilit do pension të Skemave pensionale të përcaktuara me këtë ligj, nën asnjë rrethanë, nuk mund të jenë përfitues të ndonjë pensioni nga skemat e veçanta pensionale të cilat menaxhohen dhe administrohen nga Ministria”.

2. Ligjit Nr. 04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimave Civile dhe Familjeve të Tyre, përkatësisht fshirjen e paragrafit 1.4 të nenit 5 të ligjit, i cili përcakton se: “përfituesit e pensioneve sipas paragrafit 1.1 dhe 1.2 dhe 1.3 të këtij neni, nuk mund të jenë shfrytëzues të asnjë pensioni nga skemat e tjera pensionale të aplikueshme në Kosovë, përveç nëse ndryshe është përcaktuar me ligj”.

3. Ligjit Nr. 04/L-261 për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare Kosovës, përkatësisht fshirjen e paragrafit 2 të ligjit i cili përcakton se: “Veterani Luftëtar i UÇK-së nuk mund të jetë shfrytëzues i asnjë pensioni nga skemat e tjera pensionale të financuara nga shteti. Nëse Veterani luftëtar është shfrytëzues i ndonjë skeme pensionale të financuar nga shteti në Republikën e Kosovës duhet të përcaktohet se cilin pension do të marrë”

Ky Raport me Rekomandime është përcjellë tek MPMS, si autoritet përgjegjës. I njëjti u është përcjellë mediave dhe është publikuar në ueb faqe, në: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/A_890_-2016,_Raport_me_rekomandime_27-02-2018_888876.pdf
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.