REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

12.8.2016

AVOKATI I POPULLIT PUBLIKOI RAPORTIN LIDHUR ME MOSPËRMBARIM AKTGJYKIMI TË PLOTFUQISHËM

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës publikoi sot Raportin përkitazi me Ankesën nr. 303/2015 lidhur me mospërmbarimin e aktgjykimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale – tani Gjykata Themelore në Prizren (C.nr.462/10, të datës 21.12.2011)


Raporti është bazuar në ankesë individuale të paraqitur në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP) kundër Gjykatës Themelore në Prizren, përkitazi me mospërmbarimin e aktgjykimit të plotfuqishëm përmbarues të Gjykatës Themelore në Prizren, si dhe me pretendimet e palës për trajtim të pabarabartë dhe shkelje të parimit të barazisë para ligjit dhe mosrespektim të Ligjit për procedurën përmbarimore në lidhje me veprimet e ndërmarra në procesin e përmbarimit të vendimit.


Pas mbledhjes së fakteve dhe analizës së instrumenteve ligjore vendore dhe ndërkombëtare, Avokati i Popullit ka konstatuar se:  • autoritetet nuk i kanë ndërmarrë masat e domosdoshme për përmbarimin e aktgjykimit dhe së këndejmi ka ardhur deri te shkelja e të drejtës për një gjykim të drejtë brenda një afati të arsyeshëm të garantuar me paragrafin 1 të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut;

  • në mungesë të një mjeti juridik efektiv, në kuptim të shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt brenda një afati të arsyeshëm, të garantuar me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ka pasur shkelje të të drejtave të palës për mjet ligjor efektiv të garantuar me nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.


Në bazë të këtyre konstatimeve, dhe në përputhje me nenin 135, par. 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 16, paragrafi 4 dhe 8 të Ligjit Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit rekomandon :


Gjykatën Themelore në Prizren :  • Duke marrë parasysh vonesat e mëhershme, të sigurojë që Gjykata Themelore në Prizren në afat sa më të shkurtër të mundshëm kohor, pa vonesa të mëtejshme, të ndërmarrë masat e duhura dhe të nevojshme për ekzekutimin dhe zbatimin konsekuent të vendimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale në Prizren P.nr.462/10, të datës 21.12.2011 me qëllim që pa vonesa të mëtejshme të mbrohet e drejta e pronës së znj. Gjorgjeviq, në përputhje me ligjin, si dhe normat dhe standardet në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut.


Këshillin Gjyqësor të Kosovës :  • Të inicioj përpilimin e një instrumenti ligjor që do të përbënte një mjet efektiv në kuptim të nenit 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që siguron lehtësim në formën e parandalimit apo kompensimit lidhur me ankesat për zvarritje të procedurës gjyqësore.  • Të sigurohet barazia e përdorimit të gjuhëve zyrtare në të gjitha gjykatat, në mënyrë që të gjitha procedurat, dokumentet, informatat dhe dokumentet në lidhje me procedurat të lëshohen brenda një kohe të arsyeshme në gjuhën zyrtare të palëve.


Zyrën e Prokurorit Disiplinor:


· Zyra e Prokurorit Disiplinor të hetojë rastin që ka të bëjë me kohëzgjatjen e procedurës së përmbarimit, si dhe shpërdorimin e mundshëm të detyrës nga zyrtarët përgjegjës.


Raporti në fjalë, në formën e tij të plotë, u është përcjell autoriteteve përgejgjëse, sot më datë 12 gusht 2016. Në pajtim me nenin 132, paragrafi 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 28 të Ligjit Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit pret  të informohet me shkrim për  veprimet e ndërmarra lidhur me çështjen në fjalë, brenda afatit tridhjetë ditor.


Raportin Nr. nr. 303/2015  lidhur me mospërmbarimin e aktgjykimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale – tani Gjykata Themelore në Prizren (C.nr.462/10, të datës 21.12.2011), ashtu siç u është përcjellë autoriteteve përgjegjëse, e gjeni të publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së (KETU). I njëjti, gjithashtu u shpërndahet mediave.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.