REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.2.2016

AVOKATI I POPULLIT PUBLIKOI OPINIONIN DREJTUAR KOMITETIT TË MINISTRAVE TË KËSHILLIT TË EVROPËS PËR MOS EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT PËR RASTIN GRUDIQ KUNDËR SERBISË

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës ka publikuar sot Opinionin drejtuar Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, për mos ekzekutimin e aktgjykimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), për rastin Grudiq kundër Serbisë, numër 31925/08 (2012).


Në deklaratën hyrëse të këtij Opinioni, Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës shpreh shqetësimin e tij për mos përmbushjen e obligimeve të Republikës së Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës, sipas aktgjykimit të GJEDNJ-së, në vitin 2012, për rastin Grudiq kundër Serbisë.


Aktgjykimi i GJEDNJ-së në rastin  Grudiq kundër Serbisë, është aktgjykim parimor, me të cilin Serbia është e obliguar t’i kompensojë në mënyrë të njëjtë, sipas aktgjykimit të lartpërmendur, pensionet kontributpaguese, pensionet invalidore të punës dhe pensionet familjare, për qytetarët e Kosovës, të cilët i kanë gëzuar këto pensione deri në vitin 1999, kur edhe janë ndërprerë nga Serbia në mënyrë arbitrare.


Serbia në vazhdimësi ka dhënë arsyetime për t’i ikur zbatimit këtij aktgjykimi të GJEDNJ-së, përkundër detyrimit për respektimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e së këndejmi obligimit për zbatimin e vendimeve të GJEDNJ-së.


Në anën tjetër, duke marrë parasysh se deri më tani, institucionet e Republikës së Kosovës, nuk e kanë ngritur këtë çështje në instanca përmes të cilave do të kërkohej zbatimi i aktgjykimit të GJEDNJ-së dhe, së këndejmi, për gjithë rastet tjera të kësaj natyre, Avokati i Popullit e ka parë të arsyeshme të jap këtë Opinion, duke u bazuar në Rregulloren e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, që ka të bëjë me mbikëqyrjen e ekzekutimit të aktgjykimeve.


Opinioni i Avokatit të Popullit në mënyrë të detajuar sqaron sfondin ligjor dhe kronologjik lidhur me çështjen në fjalë dhe konkludon se, në mënyrë që Republika e Serbisë të sillet në përputhje të plotë me aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Grudić kundër Serbisë, autoritetet serbe duhet:


(1) Të rivlerësojnë gjithë aplikacionet e qytetarëve të Kosovës për rinisjen e pagimit të pensioneve, në rastet kur aplikimet janë hedhur poshtë, për shkak se ata kanë marrë Pensionin bazik, të parashikuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2001/35.


(2) Të njoftojnë publikisht, në dobi të qytetarëve të Kosovës, të cilët nuk kanë aplikuar për rinisjen e pagimit të pensioneve, se fakti që kanë marrë Pensionin bazik, të parashikuara me Rregulloren e UNMIK-ut 2001/35, nuk do të konsiderohet më kriter përjashtues.


(3) Të njoftojnë  publikisht se përfituesit e tanishëm të pensioneve kontributpaguese të moshës nga Republika e Kosovës, ndonëse nuk do të kualifikoheshin për rinisjen e pagimit të pensioneve nga Republika e Serbisë, prapëseprapë mund të kualifikohen për kompensimin e kësteve të papaguara, përfshirë kamatën ligjore, për periudhën kohore para se ata të fillonin të merrnin pension nga Republika e Kosovës


(4) Të marrin vendime pozitive për rinisjen e pagimit së pensioneve në rastet kur qytetarët e Kosovës plotësojnë kriteret origjinale të parapara me ligj për të marrë pensionet  nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor (SPDIF) dhe të cilët për momentin nuk marrin pension kontributpagues të moshës nga Republika e Kosovës.


(5) Të paguajnë plotësisht këstet e papaguara, përfshirë kamatën ligjore, qytetarëve të Kosovës, pensionet e të cilëve ishin ndërprerë kundërligjshëm, duke llogaritur kompensimin nga data kur pensionet janë pezulluar, deri në datën kur (a) këto pensione nisën të paguheshin nga ana e Republikës së Serbisë, ose (b) aplikantët filluan t’i marrin pensionet kontributpaguese të moshës nga Republika e Kosovës.


(6) Të qartësojnë saktësisht se mungesa e çfarë dokumentacioni është shkaktare për hedhjen poshtë nga Republika e Serbisë e 84.3% të aplikacioneve nga qytetarët e Kosovës si jo të kompletuara dhe, nëse është e nevojshme, të pranojnë si të vlefshëm, dokumentacionin nga Republika e Kosovës, me qëllim që të zbatohet plotësisht aktgjykimit Grudiq.


(7) Të ndërmarrin gjithë masat e domosdoshme për të transferuar në Republikën e Kosovës, të gjitha kontributet që janë paguar nga qytetarët e Kosovës para vitit 1999 dhe që kanë mbetur në posedim të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor (SPDIF), si një zgjidhje afatgjatë për të siguruar qëndrueshmërinë e pagesës së pensioneve të qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë dhënë kontribute në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor (SPDIF),  në pajtim me ligj.


Ky Opinion i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës paraqet rastin e parë kur një institucion kombëtar i të drejtave të njeriut, i drejtohet Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, bazuar në Rregullën 9 të Rregullores që ka të bëjë me mbikëqyrjen e ekzekutimit të aktgjykimeve, për zbatimin e një vendimi të GJEDNJ-së kundrejt një vendi të tretë.


Opinioni i plotë i është dërguar Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës u është shpërndarë mediave dhe është publikuar në ueb faqen zyrtare (kliko këtu për Opinionin e plotë).

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.