REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.7.2016

AVOKATI I POPULLIT PUBLIKOI DY RAPORTE LIDHUR ME MOSZBATIMIN E VENDIMEVE NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

20 korrik 2016 - Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës ka publikuar dy Raporte të ndara me rekomandime, lidhur me moszbatimin e vendimeve nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP).


Qëllimi i këtyre dy raporteve është tërheqja e vëmendjes Agjencisë Kosovare te Privatizimit (AKP), lidhur me nevojën e ndërmarrjes së veprimeve përkatëse për zbatimin e vendimit të plotfuqishëm me nr. PRZ004-0042, të datës 28 qershor 2011 dhe zbatimin e vendimit të plotfuqishëm me nr. PRZ004-0054, të datës 28 qershor 2011, pa vonesa të mëtutjeshme.


Këto Raporte janë bazuar në ankesa individuale të ankuesve dhe mbështeten në faktet dhe provat e ankuesve, si dhe nga shkresat e lëndëve, të cilat i posedon Institucioni Avokatit të Popullit (IAP), lidhur me zvarritjen e procedurave në zbatimin e këtyre vendimeve.


Kompetenca e Avokatit të Popullit lidhur me trajtimin e këtyre dy rasteve bazohet në nenin 135, paragrafi 3, të Kushtetutës, si dhe Ligji Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, neni 18 paragrafi 1.2.


Pas përmbledhjes së fakteve dhe analizës ligjore lidhur me rastet veç e veç, Avokati i Popullit, në cilësinë e rekomanduesit, nisur nga parimi i zbatimit të ligjshmërisë, qëllimin e mirë për përmirësimin e punës dhe rritjen e shkallës së ligjshmërisë për zbatimin e vendimeve të formës së prerë, si dhe për një zgjidhje ligjore të këtij problemi, në pajtim me nenin 135, paragrafi 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e vlerëson të arsyeshme që t’i rekomandojë Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP):


Për marrjen e masave të menjëhershme për zbatimin e vendimit të formës së prerë në lëndën nr. PRZ004-0042, të datës 28 qershor 2011 dhe në lëndën nr. PRZ004-0054, të datës 28 qershor 2011.


Raportet e plota të Avokatit të Popullit, lidhur me Ankesën nr. 113/2016 dhe Ankesën nr.114/2016, lidhur me moszbatimin e vendimeve nga AKP, në lëndën nr. PRZ004-0042, të datës 28 qershor 2011 dhe në lëndën nr. PRZ004-0054, të datës 28 qershor 2011, i janë drejtuar më 15 korrik 2016 z. Petrit Gashi, Kryesues dhe Drejtor në Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Në pajtim me nenin 132, paragrafi 3, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 28 të Ligjit për Avokatin e Popullit nr. 05/L-019, Avokati i Popullit pret të informohet për veprimet që do të ndërmerren, si përgjigje ndaj rekomandimeve në këtë Raport, brenda një afati të arsyeshëm kohor, por jo më vonë se deri më 16 gusht 2016.


Raportin lidhur me Ankesën nr. 113/2016 dhe Raportin lidhur me Ankesën nr. 114/2016,  në formën e tyre të plotë, ashtu siç u janë përcjellë autoriteteve përgjegjëse, i gjeni të publikuar në ueb faqen zyrtare të IAP-së. Të dy Raportet, gjithashtu, u shpërndahen mediave.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.