REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

17.11.2016

AVOKATI I POPULLIT PO MERR PJESË NË KONFERENCËN BOTËRORE TË INSTITUTIT NDËRKOMBËTAR TË OMBUDSMANËVE, NË BANGKOK

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, z. Hilmi Jashari, po merr pjesë në Konferencën e 11-të botërore të Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, nikoqir i së cilës është Zyra e Ombudsmanit të Tajlandës. Konferenca po i zhvillon punimet në Bangkok, nga 14 -19 nëntor 2016.

Tema e kësaj Konference “Evoluimi i Institucioneve të Ombudsmanëve” dhe prezantimet në sesionet plenare, pritet të jenë frytdhënëse për Konferencën, diskutimet e së cilës do të ndahen në nën tema të veçanta, që përfshijnë vlerësimin e punës së Ombudsmanëve; qasjen e bazuar në të drejta të njeriut gjatë punës së tyre; jurisdiksionet e shumëfishta të Zyrave të Ombudsmanëve dhe sfidat sa i përket kësaj; bashkëpunimin me shoqërinë civile; lirinë e informacionit dhe mediat; punën e Ombudsmanëve në kohë krizash dhe nën kërcënim, si dhe relacionin ndërmjet Ombudsmanëve dhe Mandatit të Mekanizimit Kombëtar për Parandalim.

Ftesa për të marrë pjesë në këtë Konferencë ka ardhur nga Presidenti dhe Sekretari i IOI-së, si dhe nga Ombudsmani i Tajlandës, Zyra e të cilit i ka mbuluar shpenzimet e akomodimit gjatë Konferencës, në të cilën Avokati i Popullit, në cilësinë e panelistit, paraqiti fjalën e tij, në ditën e dytë të punimeve, në sesionin mbi bashkëpunimin e Institucioneve të Ombudsmanëve me shoqërinë civile.

Në hyrje të fjalës së tij, Avokati i Popullit ka rikujtuar historikun formal juridik të Institucionit të Ombudsmanit, dhe progresin e krijimit të mbi 110 institucioneve të tilla në mbarë botën, të cilat po vazhdojnë të fuqizojnë rrjetëzimin dhe koordinimin për të ushtruar ndikim në funksion të të drejtave dhe lirive të njeriut, në nivel regjional dhe global. Më tutje, ai ka theksuar edhe zhvillimin e hovshëm të sektorit joqeveritar, në trend me zhvillimet progresive, në gjithë botën.

Duke elaboruar përkufizimin e mandateve që kanë, Avokati i Popullit ka veçuar pavarësinë që gëzojnë institucionet e Ombudsmanëve dhe organizatat joqeveritare, duke e konsideruar pikërisht këtë element, si pikë që i bashkon në ushtrimin e mandateve të tyre. Po ashtu, ai ka vlerësuar edhe profilizimin e shumë organizatave joqeveritare në çështje të të drejtave të njeriut.

“Në disa shtete, për Ombudsmanët, por edhe për OJQ-të, gjenerata e parë e të drejtave, të njohura si të drejta civile dhe politike, janë me prioritet për shoqëritë përkatëse. Në disa të tjera, gjenerata e dytë e të drejtave të njeriut, të njohura si të drejtat ekonomike dhe sociale, përbëjnë aktivitetin kyç të orientimit të OJQ-ve, por edhe të Ombudsmanëve dhe gjenerata e tretë e të drejtave të njeriut, që përbëjnë të drejta, si mbrojtja e ambientit, e të dhënave personale apo të drejtave kulturore, përfshijnë institucionet e Ombudsmanëve por edhe të OJQ-ve, që po ashtu kanë shtrirje dhe rrjetëzim në nivel nacional, regjional dhe ndërkombëtar”, ka thënë në fjalën e tij z. Hilmi Jashari, Avokat i Popullit dhe ka shtuar se “Të gjitha të drejtat dhe liritë e përcaktuara nga cilado gjeneratë e të drejtave të njeriut, përbëjnë bazën për punë të përbashkët mes Ombudsmanëve dhe organizatave joqeveritare, në avancimin, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe në forcimin dhe zhvillimin e demokracisë.

Më tej, Avokati i Popullit ka paraqitur para pjesëmarrësve në Konferencën e 11-të botërore të Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, përvojën e tij si Avokat i Popullit në iniciativa dhe projekte të përbashkëta me organizatat joqeveritare vendore në Kosovë apo me ato të përfaqësuara përmes zyrave apo misioneve në vendin tonë.

Duke folur për standardet ndërkombëtare dhe vendore të bashkëpunimit mes Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut dhe shoqërisë civile, Avokati i Popullit ka theksuar se ekziston një bazë e përshtatshme juridike për fuqizimin e bashkëpunimit dhe koordinimit të ndërsjellë, në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Shumica e mekanizmave raportues të Kombeve të Bashkuara, si mbështetje primare kanë mekanizmat e Ombudsmanëve dhe OJQ-të dhe kontributin për hartimin e raporteve të komiteteve përkatëse, ka thënë z. Jashari dhe ka shtuar se e njëjta përvojë reflektohet edhe në mekanizmat regjional, duke sjell përvojën e tij sa i përket kontributit në CPT (Komiteti për Mbrojtje nga Tortura), ose Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, përderisa, në aspektin formal juridik, ai ka theksuar se bashkëpunimin e përcakton edhe njëri nga dokumentet bazë në nivelin global për punën e Ombudsmanëve, përkatësisht kapitulli II dhe III i Parimeve të Parisit, ku kërkohet bashkëpunimi ndërmjet Institucioneve Kombëtare për të Drejta të Njeriut dhe organizatave joqeveritare.

Në përmbyllje të fjalës së tij, Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës ka thënë se u takon institucioneve të Ombudsmanëve dhe OJQ-ve të gjejnë modalitetet e bashkëpunimit dhe koordinimit, që janë sfidë në vetvete, por që bazuar në modelet e testuara, të tillat mund të përfshijnë: bashkëpunimin në ofrimin e ndihmës juridike falas dhe përfaqësimin gjyqësor; krijimin e softuerëve të përbashkët të publikimit të rekomandimeve; shfrytëzimin e mekanizmave të parlamenteve dhe qeverive për zbatim të rekomandimeve; projektet dhe hulumtimet e koordinuara të përbashkëta; nisma dhe përkrahje në hartimin e legjislacionit dhe këshillimin në fusha të ndryshme të lirive dhe drejtave nga personalitete të njohura të sektorit joqeveritar.

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) është anëtar me të drejtë vote në IOI, prandaj gjatë zhvillimit të punimeve Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës ka marrë pjesë edhe në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të IOI-së, ku është zgjedhur Bordi dhe është votuar për reforma elektorale në IOI.

Konferenca e 11-të botërore e Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, e cila mbahet çdo katër vite, është duke i vazhduar punimet e saj!

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.