REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

04.11.2016

AVOKATI I POPULLIT MERR PJESË NË KONFERENCËN RAJONALE LIDHUR ME QASJEN NË TË DREJTËN PËR AZIL DHE KTHIM, NË MAQEDONI

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, z. Hilmi Jashari, po merr pjesë në Konferencën Rajonale, e cila po mbahet në Ohër, Maqedoni, në kuadër të Projektit të përbashkët mes UNHCHR-së, Zyra në Shkup dhe Ombudsmanit të Maqedonisë.

Tema e kësaj Konference është “Qasja në të drejtën për azil dhe kthim formal/informal i emigrantëve/refugjatëve”. Në agjendën e dy ditëve sa zgjat Konferenca, janë përfshirë diskutime për situatën përkitazi me qasjen në të drejtën për azil, nga këndvështrimi i institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut, si dhe është diskutuar mbi observimet dhe përvojat e institucioneve të ndryshme respektive dhe të shoqërisë civile lidhur me këtë çështje.

Në cilësinë e panelistit në këtë Konferencë, Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari në fjalën e tij ka thënë se emigrimi, është fenomen që prek tërë vendin apo tërë kontinentin dhe, si një zhvillim global, nuk mund të ndikohet nga veprimet politike. Ombudspersonët, mund të mbështeten në standardet aktuale ndërkombëtare dhe ligjet kombëtare, por më pak në etikën dhe ndërgjegjen morale të autoriteteve publike- ka vazhduar ai, duke theksuar se Republika e Kosovës nuk është prekur nga vërshimi i refugjatëve, përkundër numrit të madh të refugjatëve në vendet fqinje.

Gjatë fjalimit të tij, Avokati i Popullit ka sqaruar se Republika e Kosovës nuk është nënshkruese e Konventave ndërkombëtare më të rëndësishme, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, por marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, më të rëndësishme, janë direkt të aplikueshme ne Republikën e Kosovës, të cilat në rast të konfliktit, kanë prioritet ndaj dispozitave të ligjeve dhe akteve tjera të institucioneve publike.

Ai, në fjalën e tij, po ashtu ka përmendur normativën ligjore dhe procedurën sa i përket çështjes së azilit në Kosovë, si dhe ka ofruar informacion lidhur me Qendrën për azilkërkues, e cila është inauguruar në Kosovë, në shkurt të vitit 2012.

Gjithashtu, Avokati i Popullit ka veçuar faktin se ligjet në Republikën e Kosovës u kushtojnë vëmendje të posaçme trajtimit dhe kujdesit të personave me nevoja të veçanta, veçanërisht fëmijëve, të miturve të pashoqëruar, të moshuarve, njerëzve me aftësi të kufizuar, grave shtatzëna, prindit të vetëm me fëmijë nën moshën madhore, dhe personave që kanë qenë viktimë e torturës, dhunimit apo ndonjë forme tjetër serioze të dhunës psikologjike, fizike dhe seksuale. Sipas ligjit në fuqi, nevojat e veçanta përkufizohen në bazë të një vlerësimi individual për secilin azilkërkues, refugjatë apo person nën mbrojtjen plotësuese apo personave nën mbrojtjen e përkohshme.

Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari, në përmbyllje të fjalës së tij, ka konkluduar se është më së e nevojshme që, Avokatët e Popullit në planin global, të kenë një qasje të unifikuar, në lidhje me mbrojtjen dhe monitorimin e të drejtave të emigrantëve. Në këtë aspekt, ai ka ngritur nevojën për plotësimin/ndryshimin e standardeve ndërkombëtare, lidhur me të drejtat e emigrantëve dhe refugjatëve, përkatësisht Konventën lidhur me Statusin e refugjatëve, e vitit 1951, meqë e njëjta nuk i trajton mjaftueshëm disa nga parimet më të rëndësishme, siç është parimi për mbrojtjen e dinjitetit dhe parimi i mos kthimit (non – refoulment).

Kjo Konferencë rajonale përmbyll punimet sot, pas sesioneve të zhvilluara me 3 dhe 4 nëntor 2016.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.