REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

16.9.2016

AVOKATI I POPULLIT KA PUBLIKUAR MENDIMIN JURIDIK LIDHUR ME AKTGJYKIMET E GJYKATAVE PËR ÇËSHTJE TË NJËJTA POR PËRFUNDIME TË NDRYSHME

Avokati i Popullit ka përcjellë sot tek autoritetet përgjegjëse Mendimin Juridik, në cilësinë e Amicus Curiae (Mikut të Gjykatës), lidhur me rastin e 406/2016, Nazmi Abazi dhe të tjerët.


Rastet e shumta kur Gjykatat vendore nxjerrin aktgjykime mbi raste që shtjellojnë të njëjtën çështje ligjore, por që dallojnë në rezultatin e tyre, e kanë shtyrë Avokatin e Popullit të paraqes këtë Mendim Juridik, i cili përmbledh qëndrimin e tij lidhur me këtë çështje.


Duke lëshuar aktgjykim të ndryshëm për të njëjtën çështje, gjykatat vënë në pikëpyetje çështjen e sigurisë juridike dhe të drejtën e paraparë me Kushtetutë dhe me instrumente të tjera ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.


Kjo amicus curiae përqendrohet në sigurinë ligjore si parim themelor i sundimit të Ligjit, me fokus në aktgjykimet gjyqësore të lëshuara nga gjykatat në çështjet e gjykuara. Parandalimi i pasigurisë ligjore i kontribuon rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor, avancimit të sundimit të ligjit dhe ndalesës së shkeljeve të të drejtave të njeriut të garantuara me instrumentet ndërkombëtare dhe Kushtetutë..


Në këtë mendim Juridik, Avokati i Popullit konkludon se me lëshimin e aktgjykimeve të ndryshme për të njëjtën çështje, gjykatat shkelin të drejtën në gjykim të drejtë, të garantuar nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës.


Për të parandaluar përsëritjen e kësaj gjendje dhe me synim të shmangies së pasigurisë së mëtejme juridike, Avokati i Popullit konsideron se duhet t’i kushtohet vëmendje praktikës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, e cila përcakton se garancat e parapara me KEDNJ përfshijnë obligimin për gjykata që të japin arsyetim të mjaftueshëm për vendimet e tyre dhe se aktgjykimet përfundimtare nuk mund të vihen në pikëpyetje nga aktgjykimet e tjera. Po ashtu, duhet t’i kushtohet rëndësi obligimit të gjykatave për të publikuar vendimet përfundimtare, të cilat ndikojnë në sigurinë ligjore.


Opinioni në formën e tij të plotë, u është përcjell sot mediave dhe i njëjti mund të gjendet në web faqen zyrtare të IAP-së.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.