REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Galeria

Aktivitete lidhur me pakon e ligjeve për të drejtat e njeriut

1/3

11 Nntor 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit ka mbajtur në Prishtinë, tryezën e rrumbullakët me temën “Bashkëpunimi në mes të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) dhe Njësive për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) në nivel komunal“. Në komunat e Republikës së Kosovës funksionojnë Njësitë për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) të cilat janë themeluar në bazë të Udhëzimit Administrativ (UA) nr. 2007/8 të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), i ndryshuar dhe plotësuar me UA 2011/01 dhe 2011/04. Ato janë mekanizëm i qëndrueshëm dhe përgjegjës për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në nivelin komunal, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm, standardet ndërkombëtare si dhe Politikat, Strategjitë dhe Planet e Veprimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Qëllimi i tryezës ishte njoftimi i NJDNJ-ve me shtimin e kompetencave të IAP-së pas miratimit të tre ligjeve bazike për të drejtat e njeriut (Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, Ligji nr. 05/L-020 për barazi gjinore dhe Ligji nr. 05/L-021 për mbrojtjen nga diskriminimi) dhe me punën e deritashme të NJDNJ-ve në komuna, sfidat në punën e tyre dhe planet në të ardhmen si dhe diskutimi për bashkëpunimin e deritashëm në mes të IAP-së dhe NJDNJ-ve në komuna, duke përfshirë sfidat e bashkëpunimit dhe format e bashkëpunimit në të ardhmen.

  • Shpendaj

2/3

10 Nntor 2015

Organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, në Prizren, është mbajtur tryezë diskutimi me temën "Paraburgimi dhe format tjera alternative" . Qëllimi i mbajtjes së kësaj tryeze ishte bashkëpunimi dhe koordinimi ndër-institucional ndërmjet autoriteteve relevante të drejtësisë si: Policisë, Prokurorisë, gjykatës, shërbimit koorrektues dhe atij sprovues. Poashtu në këtë tryezë kishte pjesëmarrës edhe nga zyra e OSCE në Prizren, mbrojta e viktimave, ndihma juridike, shëndeti mendor, shoqëria civile dhe mediat lokale.

  • Shpendaj

3/3

02 Nntor 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ka mbajtur punëtorinë me temën “Zbatimi i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi-Procedurat dhe Autoritetet përgjegjëse- Avokati i Popullit, Gjyqësori dhe akterët e tjerë- Sfidat dhe Mundësitë”. Avokati i Popullit me Ligjin i ri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është përcaktuar si mekanizëm për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin dhe gjithashtu sistemi gjyqësor ka autorizime të gjëra lidhur me zbatimin e këtij ligji. Kjo punëtori ofroi mundësinë e diskutimit të përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, gjyqësorit dhe akterëve të tjerë, lidhur me zbatimin dhe sfidat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe procedurat dhe sanksionet gjatë shtjellimit të rasteve me bazë diskriminimi.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.