REPUBLIC OF KOSOVO

Ombudsperson

report the case

Free call

Gallery

Aktivitete lidhur me pakon e re të ligjeve për të drejtat e njeriut

1/3

11 November 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit ka mbajtur në Prishtinë, më 11 nëntor 2015, tryezën e rrumbullakët me temën “Bashkëpunimi në mes të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) dhe Njësive për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) në nivel komunal“. Në komunat e Republikës së Kosovës funksionojnë Njësitë për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) të cilat janë themeluar në bazë të Udhëzimit Administrativ (UA) nr. 2007/8 të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), i ndryshuar dhe plotësuar me UA 2011/01 dhe 2011/04. Ato janë mekanizëm i qëndrueshëm dhe përgjegjës për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në nivelin komunal, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm, standardet ndërkombëtare si dhe Politikat, Strategjitë dhe Planet e Veprimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Qëllimi i tryezës ishte njoftimi i NJDNJ-ve me shtimin e kompetencave të IAP-së pas miratimit të tre ligjeve bazike për të drejtat e njeriut (Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, Ligji nr. 05/L-020 për barazi gjinore dhe Ligji nr. 05/L-021 për mbrojtjen nga diskriminimi) dhe me punën e deritashme të NJDNJ-ve në komuna, sfidat në punën e tyre dhe planet në të ardhmen si dhe diskutimi për bashkëpunimin e deritashëm në mes të IAP-së dhe NJDNJ-ve në komuna, duke përfshirë sfidat e bashkëpunimit dhe format e bashkëpunimit në të ardhmen.

  • Share

2/3

10 November 2015

Organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, në Prizren, më 10 nëntor 2015, është mbajtur tryezë diskutimi me temën "Paraburgimi dhe format tjera alternative" .

  • Share

3/3

02 November 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ka mbajtur punëtorinë me temën “Zbatimi i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi-Procedurat dhe Autoritetet përgjegjëse- Avokati i Popullit, Gjyqësori dhe akterët e tjerë- Sfidat dhe Mundësitë”, më 2 nëntor 2015, në Prishtinë. Avokati i Popullit me Ligjin i ri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është përcaktuar si mekanizëm për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin dhe gjithashtu sistemi gjyqësor ka autorizime të gjëra lidhur me zbatimin e këtij ligji. Kjo punëtori ofroi mundësinë e diskutimit të përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, gjyqësorit dhe akterëve të tjerë, lidhur me zbatimin dhe sfidat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe procedurat dhe sanksionet gjatë shtjellimit të rasteve me bazë diskriminimi.

  • Share

Ombudsperson offices

Mitrovica
Peja
Prishtina
Gjakova
Gjilan
Graçanica
Ferizaj
Prizren

Mitrovicë / Mitrovica Regional Offices

Tel: + 381 (0) 28 30 138,

Address:   
Agim Hajrizi Square, nn, Regional Tax Administration Building Working hours: 08:00 - 16:00


Mitrovica Sub-Office Tel: + 377 (0)45 455 319
+ 381 (0)63 817 44 79 Address:
Str. "Sami Frashëri", nn.
Bosniak area
AOK building in the North of Mitrovica

Peja / Pec Regional Office

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Address:
Str. “Queen Teuta” no.59
Municipal Building, 3rd Floor, No.3 Working hours: 08:00 - 16:00

Main Office in Prishtina

Free calls for applicants: 
0800 15555
Tel:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail address:info@ombudspersonkosovo.org
Main Office Address:
Ombudsperson Institution 
Str. “MIGJENI”, no. 21
10000 Pristina, KOSOVO

Regional Office, Gjakova

Tel:

+381 (0)390 327 698 Address:
Str. “Ismail Qemaili"
(former Cadastre Building) Working hours:
08:00 - 16:00

Gjilan/Gnjilane Regional Office

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Address:
"Adem Jashari" St Municipal Building II Working hours: 08:00 - 16:00

Gračanica / Graçanicë Regional Office

Phone: 
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adress:
str."Car Lazar" n.n.

Working hours: 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Address:
Municipal Building (Basement) Working hours: 08:00 - 16:00

Prizren Regional Office

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Str. “Remzi Ademi”, nn Working hours: 08:00 - 16:00

Surveys

*no_active_poll